Затягат контрола за вредните химикали в детските играчки у нас

Правителството прие изменения и допълнения в Наредбата за съществените изисквания и оценяване съответствието на играчките, която определя правилата за употреба на химични вещества в детските играчки.

По искане на ЕК, Научният комитет по рисковете за здравето и околната среда изследва необходимостта от преразглеждане на границите на съдържание на хром (VI) в детски играчки или техни компоненти, по- специално по отношение на неговите потенциални канцерогенни ефекти. С оглед на това препоръча намаляване на настоящата гранична стойност за хром (VI) в остъргана от играчките материя, като например бои върху детските играчки, твърди и меки полимери, дърво, текстил и др.

Проектът предвижда изискванията да започнат да се прилагат от 18 ноември 2019 г.