Засегнати улици и участъци, по които ще се извършват строително монтажни работи в кв. Речица за периода 15.08.2022 – 28.08.2022 г

„Водоснабдяване и Канализация – Сливен“ ООД уведомява своите потребители, че в периода 15.08.2022 – 28.08.2022 г., във връзка с изпълнението на строително-монтажните работи на обект „Изпълнение на инженеринг – проектиране, строителство и авторски надзор на обект “Изграждане и реконструкция на водопроводната и канализационна мрежа и съпътстващите ги съоръжения в кв. Речица, Агломерация Сливен”, съгласно условията на ФИДИК Жълта книга“, са възможни временни затруднения и неудобства за жителите и гостите на кв. Речица.

По трасетата на следните улици и участъци в кв. Речица, гр. Сливен са възможни временни прекъсвания на водоподаването и е създадена временна организация на движението, която дава възможност за придвижването на жителите и техните автомобили, с минимални затруднения:

1. По трасето на клон KI (PEHD DN140) – водопровод – по ул. „Дивичково“, между ул. „Коста Велков“ и ул. „Св. Иван Рилски“;

2. По трасето на клон Дъждовен профил 15 – по ул. „Дивичково“, между ул. „Коста Велков“ и ул. „Св. Иван Рилски“;

3. По трасето на Клон 31 – по ул. „Възраждане“, между ул. „Опълченска“ и ул. „Петко Напетов“;

4. По трасето на Клон 32 – по ул. „Изгрев“, между ул. „Опълченска“ и ул. „Петко Напетов“;

5. По трасето на Клон 33 – по ул. „Опълченска“, между ул. „Изгрев“ и ул. „Безименна“;

6. По трасето на Клон 33 – по ул. „Безименна“, между ул. „Опълченска“ и ул. „Петко Напетов“;

7. По трасето на Клон 44 – по ул. „Поп Тома“ между ул. „Възраждане“ и ул. „Изгрев“;

8. По трасето на Клон 44 – по ул. „Изгрев“ между ул. „Поп Тома“ и ул. „Йордан Йовков“;

9. По трасето на Клон 73 – по ул. „Св. Иван Рилски“ между ул. „Дивичково“ и ул. „Тодор Асенов“;

Строително-монтажните работи са във връзка с изпълнението на проект „Доизграждане и рехабилитация на водоснабдителната и канализационната инфраструктура в агломерации с население с над 10 000 еквивалент жители, попадащи в обхвата на обособената територия на „Водоснабдяване и Канализация – Сливен“ ООД“, процедура № BG16M1OP002-1.016 “Изграждане на ВиК инфраструктура“, финансиран от Оперативна програма „Околна среда“ 2014-2020, съфинансиран от Европейския съюз чрез Кохезионен фонд.

„Водоснабдяване и Канализация – Сливен“ ООД се извинява на своите потребители за причиненото неудобство.