Засегнати улици и участъци, по които ще се извършват строително монтажни работи в кв. Речица

„Водоснабдяване и Канализация – Сливен“ ООД уведомява своите потребители, че в периода 03.10.2022 – 16.10.2022 г., във връзка с изпълнението на строително-монтажните работи на обект „Изпълнение на инженеринг – проектиране, строителство и авторски надзор на обект “Изграждане и реконструкция на водопроводната и канализационна мрежа и съпътстващите ги съоръжения в кв. Речица, Агломерация Сливен”, съгласно условията на ФИДИК Жълта книга“, са възможни временни затруднения и неудобства за жителите и гостите на кв. Речица.

По трасетата на следните улици и участъци в кв. Речица, гр. Сливен са възможни временни прекъсвания на водоподаването и е създадена временна организация на движението, която дава възможност за придвижването на жителите и техните автомобили, с минимални затруднения:

  1. По трасето на Главен колектор I и Дъждовен профил 26 – по ул. „Изворите“;
  2. По трасето на Клон 34 – по ул. „Възраждане“ от ул. „Михаил Греков“ до ул. „Опълченска“;
  3. По трасето на Клон 35 – по ул. „Изгрев“ от ул. „Михаил Греков“ до ул. „Опълченска“;
  4. По трасето на Клон 33 – по ул. „Безименна“ от ул. „Опълченска“ до ул. „Безименна“;
  5. По трасето на Главен колектор III – по ул. „Дивичково“ от ул. „Св. Иван Рилски“ до ул. „Михаил Греков“.

Строително-монтажните работи са във връзка с изпълнението на проект „Доизграждане и рехабилитация на водоснабдителната и канализационната инфраструктура в агломерации с население с над 10 000 еквивалент жители, попадащи в обхвата на обособената територия  на „Водоснабдяване и Канализация – Сливен“ ООД“, процедура № BG16M1OP002-1.016 “Изграждане на ВиК инфраструктура“, финансиран от Оперативна програма „Околна среда“ 2014-2020, съфинансиран от Европейския съюз чрез Кохезионен фонд.

„Водоснабдяване и Канализация – Сливен“ ООД се извинява на своите потребители за причиненото неудобство.