Засегнати улици и участъци, по които ще се извършват строително- монтажни работи в гр. Сливен в периода 29.08.2022 – 11.09.2022 г

„Водоснабдяване и Канализация – Сливен“ ООД уведомява своите потребители, че в периода 29.08.2022 – 11.09.2022 г., във връзка с изпълнението на строително-монтажните работи на обект: „Изграждане на нови и реконструкция на съществуващи водопроводни и канализационни мрежи и съоръжения на гр. Сливен, вкл. водопроводи до и от ПСПВ и мерки за ефективност“, е създадена временна организация на движението, която дава възможност за придвижването на жителите и гостите на гр. Сливен с минимални затруднения.

В района на следните участъци и улици е създадена временна организация на движението и са възможни прекъсвания във водоподаването:

I. Строителни дейности по водопроводната мрежа:

1. Главен клон I висока зона (2) по ул. „Хан Крум“;

2. Главен клон I висока зона (10) по бул. „Панайот Хитов;

3. К-65 средна зона по ул. „Хан Крум“;

4. Клон 114 висока зона по бул. „Панайот Хитов“;

II. Строителни дейности по канализационната мрежа

1. Главен клон X по бул. „Христо Ботев“;

2. Пътно-възстановителни СМР по бул. „Христо Ботев“

Строително-монтажните работи са във връзка с изпълнението на проект „Доизграждане и рехабилитация на водоснабдителната и канализационната инфраструктура в агломерации с население с над 10 000 еквивалент жители, попадащи в обхвата на обособената територия на „Водоснабдяване и Канализация – Сливен“ ООД“, процедура № BG16M1OP002-1.016 “Изграждане на ВиК инфраструктура“, финансиран от Оперативна програма „Околна среда“ 2014-2020, съфинансиран от Европейския съюз чрез Кохезионен фонд.

„Водоснабдяване и Канализация – Сливен „ООД се извинява на своите потребители за причиненото неудобство.