Заседава Областният съвет за сътрудничество по етническите и интеграционните въпроси

Областният управител инж. Маринчо Христов председателства заседанието на Областния съвет за сътрудничество по етническите и интеграционните въпроси в област Сливен(ОССЕИВ)  , провело се днес в Областна администрация.

В него участие взеха директори и представители на четирите общини от областта, териториални звена на централната изпълнителна власт, както и граждански организации.

Основните теми в дневния ред бяха разглеждане и приемане на Годишния мониторингов доклад за 2023 г. за изпълнението на Стратегия на област Сливен за равенство, приобщаване и участие на ромите (2021-2030), която се изпълнява чрез приетите общински планове за действие.

В доклада бе представен и постигнатият напредък на всяка община при изпълнението на седемте приоритета заложени в стратегията, а именно: образование, здравеопазване, заетост, жилищни условия, върховенство на закона и недискриминация, култура и медии. След проведено гласуване той бе единодушно приет. Предстои да бъде публикуван заедно с общинските доклади в онлайн базирана Система за мониторинг, оценка и контрол на изпълнението на Националната стратегия за равенство, приобщаване и участие на ромите.

Областният управител информира присъстващите, че  Националния съвет по етнически и интеграционни въпроси е приел и следващия Национален план за действие за периода 2024 – 2027 г., който съдържа нови мерки, такива, чието изпълнение продължава от предходния план за 2022 – 2023 г., а други са актуализирани. Мерките са конкретни, посочени са източниците на финансиране и размера на предвидените средства, изброени са индикаторите, базовите и целевите стойности, които са заложени.

На проведеното заседание някои от присъстващите организации представиха част от своите дейности и добри практики в работата си.

„Живеем в демократично общество, в което принципа на равенство е основен принцип и ние го спазваме и изпълняваме. Никой няма интерес да има етническо разделение, защото ние всички трябва да се научим да живеем заедно“ заключи областният управител в края на срещата.

На проведеното днешно заседание бяха поканени представители от Областния информационен център (ОИЦ) , които имаха възможността да запознаят Областния съвет за сътрудничество по етническите и интеграционните въпроси в област Сливен(ОССЕИВ) с актуалната за кандидатстване процедура чрез подбор на проектни предложения BG05SFPR001-1.004 „ Утвърждаване на интеркултурното образование чрез култура, наука и спорт“.

Основната цел на операцията е насърчаване на позитивно отношение към разнообразието във всички области на човешкия живот. Допустими кандидати по настоящата процедура са: общини, държавни, частни детски градини и училища, юридически лица с нестопанска цел(ЮЛНЦ) за осъществяване на дейност в обществена полза по Закона за юридическите лица с нестопанска цел (ЗЮЛНЦ) с доказан опит и експертиза в сферата на социалната и/или образователната интеграция на уязвими групи, вкл. маргинализирани като роми, лица търсещи или получили международна закрила, др. уязвими групи.

От ОИЦ информираха и още и за Проект „Започвам работа – Компонент 3 „Заетост“, която  се изпълнява по Програма „Развитие на човешките ресурси“ 2021-2027 от Агенция по заетостта.

Основна цел на проекта е осигуряване на мерки, насочени към интеграция на пазара на труда на неактивни и безработни лица с акцент върху лицата в неравностойно положение, чрез включване на лицата от целевите групи в заетост при работодател посредством прилагане на индивидуален подход. Бюджетът е в размер на 224 млн. лв., а периодът на изпълнение до края на 2026 г. Предвидено е по проекта да бъдат включени в заетост общо 14 400 лица, от които при напускане на операцията 10 800 да имат работа, вкл. като самостоятелно заети лица