Заседава Областният съвет по условия на труд

Първото за 2023 г. заседание на Областния съвет по условия на труд се проведе днес в Областна администрация Сливен.

Председател на Областния съвет е заместник-областният управител Антоний Андонов. В състава му влизат представители на регионалните структури на синдикатите, на работодателските организации и експерти от Областна администрация Сливен.

Дневният ред на днешното заседание включваше изслушване и дискусии по няколко теми: годишен отчет за дейността на Областния съвет по условия на труд за 2022 г., информация за състоянието на травматизма и професионалните заболявания в Сливенска област през 2022 г., анализ на резултатите от проверките на Дирекция „Инспекция по труда” Сливен през първото тримесечие на 2023 г., както и съвместното отбелязване на 28 април – Световния ден за безопасност и здраве при работа и Международен ден в памет на загиналите при трудови злополуки.

В рамките на заседанието директорът на ТП на НОИ в Сливен – Стефан Робето, представи информация за травматизма и професионалните заболявания в Сливенска област през 2022 година. За периода са декларирани общо 57 броя трудови злополуки, от които 43 бр. по чл. 55, ал. 1 от Кодекса за социално осигуряване – случили се по време на работа, и 14 бр. по чл. 55, ал. 2 – по време на обичайния път при отиване или при връщане от работното място. Броят на разследваните злополуки през 2022 г. е 17, от които една – с 6 пострадали лица при ПТП. Сред разследваните злополуки има 4 тежки, от които 3 смъртни, и 6 средно тежки – с множество фрактури, травми и травматичен шок. Сред причините за тежкия и среден травматизъм са: неспазване на правилата за безопасност при боравене с машини, неправилно транспортиране на машини, необезопасяване на скеле, рязко спиране или скачане от транспортно средство, подхлъзвания, както и няколко случая на насилие над служители при изпълнение на трудовите им задължения.

Директорът на териториалната дирекция „Инспекция по труда“ – Ирена Иванова, запозна участниците в заседанието с резултатите от проверките в област Сливен през първото тримесечие на 2023 година. Констатираните нарушения на трудовото законодателство за периода са общо 2293, от които 1125 броя – по здравословни и безопасни условия на труд. Съставените актове за нарушения на нормите на трудовото законодателство за здравословни и безопасни условия на труд са 78. Дирекция „Инспекция по труда“ – Сливен извършва планови проверки и такива по сигнали, като през 2023 г. фокус на плановите проверки са браншовете строителство и селско стопанство. Като най-големи проблеми Инспекцията по труда продължава да отчита нарушенията при сключването на еднодневните трудови договори в селското стопанство и работата без трудов договор в малките фирми – което лишава работниците от възможността за получаване на обезщетения при трудови злополуки. Сред основните приоритети в дейността на Инспекцията по труда остават стриктното прилагане на Закона за здравословни и безопасни условия на труд, както и законността при осъществяване на трудовите правоотношения.

Сред основните проблеми, изтъкнати от представителите на работодателските организации, бяха дефицитът на квалифицирана работна ръка и все по-ниското образование на наеманата работна сила, което се отразява и върху умението на персонала да вниква и да спазва инструкциите за безопасност и да опазва здравето и живота си на работното място.

Участниците в Областния съвет бяха единодушни, че в област Сливен има тенденция за влошаване на характеристиките на трудовия пазар, което се дължи преди всичко на ниската степен на образование и трудова мотивация.

В тази връзка заместник-областният управител Антоний Андонов припомни и тревожната статистика за броя на отпадналите от образователната система в област Сливен от началото на 2023 година – 283 деца и ученици. Той посочи, че според специалистите и педагозите, причина за тази негативна тенденция са липсата на мотивация за образование и заниженият родителски контрол. „Това за нас като Областна администрация е първостепенен проблем и абсолютен приоритет. Ще продължаваме да търсим възможности за промяна на ситуацията“, подчерта заместник-областният управител.

Днешното заседание на Областния съвет по условия на труд завърши с отдаване на почит пред паметната плоча на жертвите на трудови злополуки пред комплекс „Печ“, в което взеха участие г-н Антоний Андонов, представители на институции, синдикалисти, работодатели, общественици.