Започва разработването на Регионална програма за полезащитни горски пояси в североизтока

Регионална програма за полезащитните горски пояси ще бъде възложена за
разработване от Изпълнителна агенция по горите, съдействие за което ще
бъде осигурено от водещи експерти в тази сфера. Това стана ясно на
проведената трета изнесена среща на екипа за управление на проект
"Земите и горите на орела". Изработването на документа ще се финансира
от проекта, като изготвянето му е утвърдено от Европейската комисия и
изпълнителния директор на горската агенция.
Програмата е за срок от 10 години и предвижда изграждането на
полезащитни горски пояси на територията на Североизточно държавно
предприятие.
Потребността от разработването на дългосрочна програма е проблемът със
съхненето на емблематичните горски територии.
Регионалната програма няма нормативен характер, но ще подпомогне
цялостното справяне с основните проблеми пред полезащитните горски
пояси, свързани със здравословното им състояние, възстановяване на
увредени такива, решаване на проблема с реалните граници на част от тях,
провеждането на необходимите допълнителни научно-приложни
изследвания. Освен, че представляват емблематични горски територии с
важно значение, те са и неоценими горски хабитати за развитие и убежище
на множество ценни животински видове, осигуряват места за почивка на
мигриращи видове, категорични са горските експерти и орнитолозите от
БДЗП, който е партньор на горските структури по проекта.
В рамките на изнесената среща се проведе седмо заседание на надзорния
комитет по проект "Земите и горите на орела" (LIFE18 NAT/BG/001051),
който е продължение на проект „Горите на орела“, успешно приключил
през 2019 г.
Основната му цел е дългосрочно опазване популацията на малкия креслив
орел чрез защита и устойчиво управление на гнездовите и хранителни
местообитания на вида, както и създаване на нови такива.