Започва информационна кампания по процедурата за създаване на Регионални иновационни центрове

В периода от 17 октомври до 5 декември 2019 г. Управляващият орган на ОП „Иновации и конкурентоспособност“ 2014-2020 г. организира информационна кампания за представяне на процедура „Създаване и развитие на Регионални иновационни центрове (РИЦ)“, съобщиха от Областния информационен център Сливен.

В рамките на информационните дни експерти от Главна дирекция „Европейски фондове за конкурентоспособност“ ще представят условията за кандидатстване по операцията пред заинтересовани страни в градовете Пловдив, Русе, Варна, Велико Търново, Благоевград, Враца, Кърджали, Смолян, Бургас и Стара Загора.

Потенциалните бенефициенти ще имат възможност да зададат въпроси относно изискванията за финансиране на проектните предложения.

По настоящата покана за подбор на проекти допустими кандидати са обединения под формата на сдружения по смисъла на Закона за юридическите лица с нестопанска цел или дружества по смисъла на Търговския закон.

Обединенията следва да са  регистрирани след 31.12.2018 г. и да включват в състава си минимум три юридически лица (регистрирани по Търговския закон) и едно висше учебно заведение/научноизследователска организация или техни звена/институти. Допустимо е членове на обединението да бъдат също така неправителствени организации, общински и областни администрации.

Пълният пакет документи по операцията (Условия за кандидатстване, Условия за изпълнение и приложения към тях) е публикуван в ИСУН 2020: https://eumis2020.government.bg, на интернет адреса на Оперативната програма: www.opic.bg, както и на Единния информационен портал: www.eufunds.bg.

Съгласно графика на провеждане на информационните дни от кампанията, първата среща за бенефициенти ще се състои на 17 октомври 2019 г. (четвъртък) от 10:00 часа в гр. Пловдив, хотел „Рамада Тримонциум“, зала „Тракия“.

Подробна информация относно настоящата покана може да бъде получена в Областен информационен център Сливен всеки работен ден от 08:00 ч. до 17:00 ч.