ЗАПОЧНА АСФАЛТИРАНЕТО В СЛИВЕН НА УЛИЦИТЕ С РЕКОНСТРУИРАНА ВиК-МРЕЖА

След асфалтирането в промишлената зона, ще започне асфалтирането в централната градска част на Сливен. Бул. „Панайот Хитов“ ще бъде асфалтиран след цялостното приключване на строителните дейности по него.

Започна асфалтирането на улиците, разкопани заради планираната реконструкция на водопроводната и канализационната мрежа на Сливен. Модернизацията се осъществява по големия европейски проект на сливенското водно дружество за доизграждане и рехабилитация на ВиК-инфраструктурата в населените места с над 10 000 жители, каквито са Сливен и Нова Загора.

Фирмата изпълнител започна асфалтирането на засегнатите от строителните работи участъци в промишлената зона на Сливен. Мястото е избрано, за да има най-малко затруднение в движението на гражданите в този район. Асфалтирането се извършва в три пласта, както е предвидено по проекта, съобщиха от ВиК-Сливен.

Както обеща на последната работна среща във ВиК представителят на фирмата изпълнител Петър Михайлов, асфалтирането и възстановяването на засегнатото улично покритие започна във втората половина на юни. Очаква се в промишлената зона на Сливен то да приключи до края на месеца.

Строителната фирма ще започне асфалтирането на улиците в централната градска част, след като приключи с асфалтирането в промишлената зона. Асфалтирането на бул. „Панайот Хитов“ ще се случи вероятно в началото на юли, след завършването на строителните дейности в Североизточната му част. Строителят се старае да спазва договорените ангажименти към водното дружество и до края на юни – началото на юли, част от районите с изкопни дейности да бъдат с възстановена настилка.

Извършени са вече над 70 процента от дейностите по реконструкцията на водопроводната и канализационната мрежа в Сливен. Управителят на водното дружество инж. Севдалин Рашев изрази убеденост, че до края на годината всички строителни дейности плюс асфалтирането на засегнатите улични участъци ще бъдат завършени, с което ще се приключи и с притесненията за гражданите на областния град от изкопните работи. „ВиК-Сливен“ се извинява на потребителите за причинените неудобства.

През следващата година ще се работи по реконструкцията и модернизацията на помпените станции на трите водоснабдителни системи на Сливен – Мечкарево, Тунджа и Гергевец. Работата по тях трябва да приключи в края на 2023 година. Помпените станции са извън територията на областния град и ремонтните дейности в тази си част няма да причиняват дискомфорт на населението.

Проектът „Доизграждане и рехабилитация на водоснабдителната и канализационната инфраструктура в агломерации с население с над 10 000 еквивалент жители, попадащи в обхвата на обособената територия  на „Водоснабдяване и канализация – Сливен“ ООД“ се реализира с финансовата подкрепа на Оперативна програма „Околна среда“ 2014 – 2020, чрез Европейския съюз и Кохезионния фонд, по процедура № BG16M1OP002-1.016 “Изграждане на ВиК инфраструктура“.