За днес и четвъртък ВИК-Сливен обяви намалено водоподаване към гр. Нова Загора

сливен новини

„Водоснабдяване и Канализация – Сливен“ ООД уведомява своите потребители, че във връзка с изпълнението на строително-монтажните работи за обект: „Изграждане на нови и реконструкция на съществуващи водопроводни и канализационни системи -мрежи и съоръжения, включително мерки за ефективност на ВС/Нова Загора“, стартират ремонтни дейности на Водоем V=6000м3, система Червенаково.

В тази връзка на 17.08.2022 и 18.08.2022 г. (сряда и четвъртък) ще бъде намалено водоподаването към гр. Нова Загора, което ще доведе до ниско налягане по високите етажи на жилищните сгради.

Строително-монтажните работи са във връзка с изпълнението на проект „Доизграждане и рехабилитация на водоснабдителната и канализационната инфраструктура в агломерации с население с над 10 000 еквивалент жители, попадащи в обхвата на обособената територия на „Водоснабдяване и Канализация – Сливен“ ООД“, процедура № BG16M1OP002-1.016 “Изграждане на ВиК инфраструктура“, финансиран от Оперативна програма „Околна среда“ 2014-2020, съфинансиран от Европейския съюз чрез Кохезионен фонд.

„Водоснабдяване и Канализация – Сливен „ООД се извинява на своите потребители за причиненото неудобство.