За чисти води в Европа. Какви са мерките на ЕС за по-малко замърсяване

Доброто качество на подземните и повърхностните води е важно за хората и екосистемите в Европа. ЕС въвежда строг контрол върху потенциално вредни вещества във водите.

Данните на Европейската агенция за околна среда показват, че замърсяването на водите в ЕС е намаляло през последните три десетилетия. Напредъкът обаче се е забавил след 2016 г. Смята се, че само 42% от повърхностните води и 77% от подземните води имат добро химическо съдържание.

В резолюция от 2020 г. за прилагането на практика на законодателството на ЕС относно водите Европейският парламент призова за мерки срещу страните членки, които не спазват екологичните норми за качество на водите. Съдържанието на субстанции като пер- и полифлуороалкилираните вещества, които засягат качеството на питейните води, трябва да се следи като приоритет.

Като част от Европейския зелен пакт ЕС е формулирал планове за постигане на нулево замърсяване на водите, почвите и въздуха. През октомври 2022 г. Европейската комисия предложи изменения в списъка на контролираните замърсители на повърхностни и подземни води.

Промените целят да премахнат някои слабости в настоящата правна рамка относно замърсяващите вещества във водите и да позволят по-бързо адаптиране на законодателството към изменения в научните разбирания по темата.