Язовир „Асеновец“ е с обем под 50%

Язовирите в страната, използвани за питейно-битово водоснабдяване, са пълни на 79%, съобщиха от Министерство на околната среда и водите. Днес от МОСВ са утвърди графика за ползване на комплексните и значими водоеми за април, които общо в страната са 52.

Общо в тях има 4045.8 млн. кубически метра вода, което е 61.3% от сумата на общите им обеми. В язовирите за напояване е запълнен 41.5% от общия им обем, а тези използвани за производство на ток са пълни на 66.9 на сто.

Язовири, водите на които се използват за питейно битово водоснабдяване и са със завирен обем под 50% от общия им обем към 30 март, са: яз. „Студена“, яз. „Асеновец“, яз. „Ястребино“ и яз. „Дяково“. На техните ползватели за издадени предписания за ограничаване на водовземането за други цели с оглед обезпечаване на питейно-битовото водоснабдяване и предприемане на мерки за водоснабдяване от алтернативни повърхностни и подземни водоизточници.

За язовир „Асеновец“ (с процент на запълване 32.44%) разрешените обеми за питейно-битово водоснабдяване са намалени на 0.500 млн. куб.м, предвид ниския обем в язовира. Дружеството ВиК- Сливен, многократно е уведомявано за необходимостта от осигуряване на останалото количество за питейно-битово водоснабдяване от алтернативни водоизточници.

За язовир „Дяково“ (с процент на запълване 44,86%) е ограничено водоподаването за други цели освен за питейно-битовото водоснабдяване, както е редуцирано количеството за питейно-битово водоснабдяване в съответствие с използваното през предходните месеци. С цел обезпечаване на приоритетно водовземане за питейно-битово водоснабдяване водоползвателите за промишлено водоснабдяване са уведомени, че следва да осигуряват необходимото им водно количество от алтернативни водоизточници.

Язовир „Тича“ e с процент на запълване 52.30%, като от язовира се осигуряват водите за питейно-битово водоснабдяване на градовете Търговище, Шумен и Велики Преслав. Анализите показват, че постъпващият в язовира приток е значително по-малък от разхода, поради което заявките на ВиК – Шумен, и ВиК – Търговище, са намалени в съответствие с използваните през предходните месеци водни количества. Екологичното водно количество е редуцирано за 95% обезпеченост на притока и не са разрешени заявените води за напояване.