Ямболски младежи се включиха във форум на тема „Превенция на различни форми на зависимости“ в Чепеларе

Форум за театрални представления от младежи на тема „Превенция на различни форми на зависимости“ се проведе в хотел „Борика“ – град Чепеларе.

Община Ямбол беше представена от доброволци  на Общинския съвет по наркотични вещества и Местната комисия за борба срещу противообществените прояви на малолетни и непълнолетни, които оцениха събитието като креативна форма за превантивно действие и въздействие върху подрастващото поколение, демонстрирано чрез арт техники.

Във форума участваха младежи и девойки от Перник, Дупница, Кърджали, Златоград, Гоце Делчев и други общини.

Форумът беше организиран по проект  „Аз, вместо ти”, финансиран от Министерството на младежта и спорта, Национална програма за изпълнение на младежки дейности по чл. 10а от закона за хазарта за 2022 г. и се изпълнява от експерти на театър „Цвете“.

Емоционалното въздействие, което театралното изкуство оказва на зрителите, провокира у тях емпатия към жертвата на представената ситуация и те влизат в нейната роля, за да предложат промяна в поведението ѝ, която да разреши проблема. Форум театърът дава на зрителите изключителната възможност в безопасна среда да проверят ефективността на предлаганата от тях стратегия. Действията на зрителя-актьор предизвикват реакция от страна на останалите герои и провеждащия интервенцията  зрител, понася последиците от своите действия. Доказано е, че няма по-ефективен и дълготраен резултат от този, получен чрез преживяване.

Влизайки в ролята на жертвата,  дори със съзнанието, че са само участници в театрална игра,  младите хора изпитват голямата безнадеждност на опитите за измъкване от капана на дрогата. Осъзнават необходимостта от борба за недопускане на нови жертви в него.

Участниците в проекта имаха възможност да общуват с връстници и да се срещнат с нови хора, което им се отрази много добре след дългата изолация заради пандемията от КОВИД-19. Те получиха шанс за промяна на  еднообразното ежедневие, да останат далеч от родителския контрол, да намират възможност за самоизява и самодоказване, да се доближат до природата.

От особена важност беше създаването на условия за подпомагане на придобиването на знания и умения, необходими за формирането на позитивно отношение към водене на здравословен начин на живот и избягване на рисково поведение. Те са необходима база за осъществяване на  социалната адаптация и изграждане на асертивно поведение у младите хора.