Всяко трето жилище в България стои празно

Над 30% от жилищата в България или почти едно от три са необитаеми, въпреки годността им да бъдат ползвани, пише в анализ на Националния център за териториално развитие и Световната банка в рамките на оценка на състоянието, която да послужи за разработването на нова национална жилищна стратегия. Те бяха представени от Хабитат България по време на Четвъртия национален жилищен форум.

Най-голям е делът им в големите градове – 24% в София и 26% в Пловдив. В същото време средно 41% от жилищата в България са пренаселени по данни на Евростат от началото на месеца, като по този показател страната ни е на трето място в ЕС.

Сред другите проблеми в жилищната система в България, са ниската жилищна мобилност и енергийната бедност. Отново по данни на Евростат страната ни е с най-голям дял от населението (над 30%), които не може да отопляват адекватно.

Анализът сочи, още и големите трудности пред младите семейства за придобиване на първи дом. Липсва и всякаква специализирана регламентация на наемния пазар. Единствените възможности са т. нар. свободен наем, който отново е труднодостъпен за млади домакинства с близки до средните доходи. Друг проблем на жилищната система у нас е много малкият дял на обществен жилищен фонд (2,4%), който продължава да намалява. Към тези проблеми се добавя и концентрацията на жилищна бедност в сегрегираните квартали, населени от отделни етнически групи. Става дума за жилищна бедност в изключително драматични размери – липса на достъп до базови услуги като канализация, водоснабдяване, сметоизвозване, отчитат още от Хабитат България.

В анализа се подчертава още, че у нас липсват достъпни жилища както за отдаване под наем, така и за закупуване поради липсата на разбиране на понятието за социални жилища, съществуващо в други страни – тези жилища се изграждат от непазарни играчи и те ги отдават под наем или ги продават на достъпни цени, които са под пазарните.

При пазарните жилища за закупуване липсва целенасочена подкрепа за придобиване, особено на първи дом от семейства с определен профил – млади, работещи семейства, които отглеждат малки деца и нямат жилищна собственост, а се нуждаят от придобиване на дом.