Временни противоепидемични мерки на територията на област Сливен

Временни противоепидемични мерки на територията на област Сливен за периода от 21.07.2022 г. до 21.08.2022 г.

На основание чл.63, ал.11 и ал.14 от Закона за здравето, чл.73 от Административнопроцесуалния кодекс, в съответствие с Националния оперативен план за справяне с пандемия от COVID-19, приет с решение номер 474 на Министерския съвет от 14.07.2022 г. и съгласувано с главния държавен здравен инспектор.

НАРЕЖДАМ:

1.Всички лица, когато се намират в лечебни заведения за болнична и извънболнична медицинска помощ, Център за спешна медицинска помощ – Сливен, Регионална здравна инспекция – Сливен, специализираните институции за предоставяне на социални услуги и в социалните услуги от резидентен тип за деца и възрастни, аптеки, оптики и дрогерии, и в автобусите на градския транспорт са длъжни да имат поставена защитна маска за лице за еднократна или многократна употреба.

2.Всички лица, които не са от едно семейство/домакинство, когато се намират на открити обществени места, на които има струпване на хора да спазват физическа дистанция от 1,5м.

3.Всички работодатели и органи по назначаване организират провеждането на противоепидемични мерки в работните помещения, както следва: a) редовно проветряване и дезинфекция; б) недопускане до работните помещения на лица с прояви на остри респиратори болести (повишена температура, главоболие, кашлица, затруднено дишане и други); в) инструктаж на персонала за правилна хигиена на ръцете и осигуряване на сапун и вода и дезинфектант.

4.При възможност и по преценка да се създаде възможност за работа в дистанционна форма (надомна работа/работа от разстояние) или да се установи работно време с променливи граници или работа на смени. Работодателите да утвърдят график за ползване на регламентирана почивка, където е приложимо, както и да прилагат други превантивни мерки и методи на работа, в зависимост от спецификата на съответната трудова дейност, които да осигурят по-добро ниво на защита на работещите, в т.ч. ограничаване на несъществени контакти на работните места.

5.Всички физически и юридически лица, които са собственици или управляват обекти с обществено предназначение, търговски или други обекти, които предоставят услуги на гражданите организират дейността си по начин, който осигурява спазването на дистанция най-малко от 1,5 м. между лицата, на които се предоставят съответните услуги в помещенията и прилежащите към тях площи на открито и осигуряват дезинфектант за ръце на входа на обекта.

6.Провеждане на засилен сутрешен филтър в детски заведения за недопускане на деца с клинични симптоми за COVID-19, както и за други остри заразни болести.

7.Провеждане на ежедневен филтър в специализираните институции за предоставяне на социални услуги и в социалните услуги от резидентен тип за деца и възрастни за наличие на потребители и персонал с клинични симптоми за COVID-19 и отстраняване на персонала от работа до установяване на диагнозата и клинично оздравяване.

Заповед №РД-19-230/19.07.2022г.на Регионална здравна инспекция-Сливен