Военно окръжие – Ямбол обявява набиране на кандидати за служба в доброволния резерв

Военно окръжие – Ямбол информира, че със Заповед № ОХ-389/21.05.2020 г. на министъра на отбраната са обявени 171 (сто седемдесет и едно) вакантни длъжности във военни формирования от Военноморските сили за прием на служба в доброволния резерв на български граждани завършили средни или висши училища.

Доброволният принцип се прилага за български граждани, които са изявили желание да служат в резерва.

Кандидатите за служба в доброволния резерв могат да заявят до три длъжности.

Длъжностите се заемат след провеждане на конкурс по документи и събеседване.

За срока на действие на договора граждани придобиват статус на резервисти.

Максималният срок на договора за служба в доброволния резерв е не по-дълъг от 5 години.

Всеки резервист, по закон може да бъде извикан на активна служба за придобиване на военна подготовка и повишаване на квалификацията.

Времето, през което резервистът е на активна служба, се зачита за трудов стаж от първа категория с всички права на военнослужещ и получава заплата пропорционална на дните на активната служба. Пътните разходи от местоживеене до гарнизона за изпълнение на службата и обратно, се поемат от Министерство на отбраната.

За времетраенето на активната служба резервистът има право на неплатен служебен отпуск от работодателя/органа по назначаването по чл. 158 от Кодекса на труда, чл. 62, ал. 1, т. 6 и ал. 2 от Закона за държавния служител или чл. 332, ал. 2 и 3 от Закона за съдебната власт.

За всяка навършена година на разположение за активна служба резервистът получава възнаграждение в размер едно основно месечно възнаграждение не по-малко от 850 лева в съответствие с присвоеното му военно звание.

За начало на разположението за активна служба на резервиста се смята датата на сключения договор.

Кандидатите трябва:

– да не са навършили пределна възраст за служба в доброволния резерв – за войниците (матросите), сержантите (старшините), офицерските кандидати и младшите офицери – 55 години;

– да не са назначени по трудово или служебно правоотношение в Министерството на отбраната, структурите на пряко подчинение на министъра на отбраната и Българската армия.

Срокът за подаване на документите е до 10.07.2020 г.

Допълнителна информация за изискванията, на които трябва да отговарят кандидатите може да получите във Военно окръжие – Ямбол, гр. Ямбол, ул. „Търговска” № 11 и тел. 046 66 22 56 и 046 66 16 99.