Военно окръжие – Сливен обяви 150 вакантни длъжности

Военно окръжие – Сливен информира, че със заповед на министъра на отбраната на Република България са обявени 150 (сто и петдесет) длъжности
за приемане на срочна служба в доброволния резерв на български граждани.

Списък на вакантните длъжности за приемане на български граждани на срочна служба в доброволния резерв

1. МЛАДШИ СПЕЦИАЛИСТ – 120 длъжности.
Военно звание: Редник 3-ти клас, Редник 2-ри клас, Редник 1-ви клас.
Военно формирование и място за изпълнение на службата: НВУ „Васил Левски” – Велико Търново.
Изисквания за минимално образование и квалификация: Основно образование.

2. МЛАДШИ СПЕЦИАЛИСТ ПО АРТИЛЕРИЯ И ПРОТИВОВЪЗДУШНА ОТБРАНА – 30 длъжности.
Военно звание: Редник 3-ти клас, Редник 2-ри клас, Редник 1-ви клас.
Военно формирование и място за изпълнение на службата:
НВУ „Васил Левски” – Велико Търново, Факултет по „Артилерия, ПВО и КИС” гр. Шумен.
Изисквания за минимално образование и квалификация: Основно образование.

Кандидатите с постоянен адрес в област Сливен, подават документи във Военно окръжие – Сливен в срок до 22.10.2021 г.

Документите на желаещите да кандидатстват за ССДР им се предоставят от Военно окръжие – Сливен и Офисите за военен отчет в общини Нова Загора, Котел и Твърдица.

Адреси и телефони за информация:

Военно окръжие – Сливен
гр. Сливен, бул. „Генерал Скобелев” № 4
телефон 088 454 13 55
Фейсбук профил: Военно Окръжие Сливен
Инстаграм профил: vo_sliven

Офис за военен отчет – Нова Загора
гр. Нова Загора
ул. „Сан Стефано” № 11
телефон 088 470 23 14

Офис за военен отчет – Котел
гр. Котел
ул. „Професор Павлов” № 30, ет. 2
телефон 089 333 21 46

Офис за военен отчет – Твърдица
гр. Твърдица
пл. „Свобода” № 1
телефон 088 683 57 88

Информация за кандидатите за срочна служба в доброволния резерв (ССДР)

Длъжностите за ССДР се обявяват със заповед на министъра на отбраната, за съответния период (първите 6 месеца или вторите 6 месеца от годината).

Заповедта се публикува на интернет страницата на МО и ЦВО.

Срочна служба в доброволния резерв се изпълнява от резервиста за срок до 6 месеца.

Срочната служба в доброволния резерв включва индивидуална и колективна подготовка.
1. Индивидуалната подготовка включва:
– Начална военна подготовка за един месец (20 работни дни и 6 почивни), която се изпълнява в казармен режим (24/7). След завършване на началната военна подготовка, срочнослужещите полагат военна клетва и им се присвоява военно звание редник (матрос) 1-ви клас.
– Специална военна подготовка с продължителност 2 месеца, която е на свободен режим, с осигуряване на настаняване.
2. Колективната военна подготовка включва изграждане и усъвършенстване на навици и умения за действие в състава на отделение, взвод или рота от военно формирование на тактическо ниво и е с продължителност 3 месеца, като се осигурява настаняване.

Кандидатите за ССДР е необходимо да отговарят на изисквания чл. 59б от Закона за резерва на въоръжените сили на Република България.
На срочна служба в доброволния резерв се приемат пълнолетни български граждани, които отговарят на следните изисквания:
1. Да имат завършено най-малко основно образование.
2. Да са годни за служба в доброволния резерв.
3. Да са психологично пригодни за служба в доброволния резерв.
4. Да не са осъждани за умишлено престъпление от общ характер, независимо от реабилитацията.
5. Срещу тях да няма образувано наказателно производство за умишлено престъпление от общ характер.
6. Да нямат друго гражданство.
7. Да не навършват 40 години в годината на кандидатстване.
8. Да нямат премината военна служба, срочна служба или военна подготовка.

Кандидатите подават заявление с необходимите документи в териториалните структури за водене на военния отчет към ЦВО (Военните окръжия).
1. Автобиография.
2. Заверени копия от документи за придобито образование и квалификация.
3. Декларация за наличие на трудови или служебни правоотношения.
4. Декларация за наличие на обстоятелствата по чл. 59б, ал. 1, т. 6 от ЗРВСРБ.
5. Декларация, че срещу лицето няма образувано наказателно производство за умишлено престъпление от общ характер.
6. Свидетелство за съдимост (Издава се служебно от военното окръжие).
7. Съгласие за предоставяне и за обработка на лични данни.
8. Удостоверение за премината начална военна подготовка (ако има такава до края на 2019 г.).
9. Документ от областния Център за психично здраве (Психодиспансер).
10. Лична амбулаторна карта заверена с подпис и печат от личния лекар.
11. Етапна епикриза от личния лекар (с отразени минали заболявания, операции, травми, алергии, диспансеризация, фамилна анамнеза и проведени имунизации без времеви ограничения).
9. Други документи, съобразно изискванията на длъжността.

Кандидатите за срочна служба в доброволния резерв могат да кандидатстват само за 1 (една) длъжност.

Териториалните структури за водене на военния отчет към ЦВО (Военните окръжия):
– Приемат документите на кандидатите.
– Изпращат кандидатите по график до военномедицинските органи за определяне на медицинската им годност и психологическата им пригодност за ССДР.
– Комплектуват документите на допуснатите кандидати и ги изпращат съответно до НВУ „Васил Левски” – Велико Търново или до Факултет „Артилерия, ПВО и КИС” гр. Шумен.
– Връщат документите на недопуснатите кандидати.

При явяването в НВУ – Велико Търново или Факултет „Артилерия, ПВО и КИС” гр. Шумен, с кандидатите за ССДР се подписва ДОГОВОР за длъжността.

По време на ССДР, срочнослужещите са със статут на военнослужещ.

Договорът за ССДР може да се прекрати преди изтичането на срока, без всяка от страните да дължи предизвестие, в следните случаи:
1. По взаимно съгласие на страните, изразено писмено.
2. След приключването на първия или на втория етап по писмено предложение на всяка една от страните.
3. При неизпълнение на задължение по този закон или по договора.
4. При отнет или отказан достъп до класифицирана информация, ако заеманата длъжност изисква такъв.
5. При приемане на военна служба.
6. Ако резервистът престане да отговаря на някое от изискванията.
7. При смърт на резервиста.

За времето на срочната служба в доброволния резерв резервистът получава основно месечно възнаграждение в съответствие със заеманата длъжност и присвоеното военно звание. Размерът на основното месечно възнаграждение се определя с акт на министъра на отбраната.

За времето на изпълнение на договора за срочна служба в доброволния резерв резервистът има право на неплатен служебен отпуск от работодателя/органа по назначаването, на основание чл. 158 от Кодекса на труда (за работещите по трудово правоотношение) и чл. 62, ал. 1, т. 6 от Закона за държавния служител (за работещите по ЗДС) .

На резервистите се полага платен отпуск в размер на 8 работни дни.

След изпълнение на договора за срочна служба в доброволния резерв българските граждани могат да бъдат приети без провеждане на конкурс:
1. На военна служба, ако отговарят на изискванията за приемане по чл. 141, ал. 1, чл. 182, ал. 1 и чл. 188 от Закона за отбраната и въоръжените сили на Република България.
2. На служба в доброволния резерв, ако отговарят на изискванията по чл. 24.

Българските граждани, преминали срочна служба в доброволния резерв, се ползват с предимство при кандидатстване за работа в държавната администрация, в т. ч. в органите и структурите в системата за защита на националната сигурност, при постигнати равни крайни резултати от проведената процедура.