Важно за регистрацията на кладенци, сондажи, герани, дренажи и други водовземни съоръжения

Община Сливен уведомява юридическите лица и гражданите, собственици на водовземни съоръжения за подземни води (кладенци, сондажи, герани, каптирани извори, дренажи и др.), че до 28 ноември могат да регистрират водовземните съоръжения в съответната Басейнова дирекция за управление на водите.

До 28 ноември 2022 г. могат да регистрират водовземните съоръжения, в съответната Басейнова дирекция за управление на водите, съгласно изискванията на § 41 на ПРЗ на ЗИД на ЗООС (изменение брой 102 на Държавен вестник от 1.12.2020 г.).
На регистрация подлежат съществуващи водовземни съоръжения, в това число кладенци, сондажи, герани, каптирани извори, дренажи и други, както следва:
 Съоръжения за собствени потребности, използвани от гражданите в бита (чл. 43, ал. 2 от Закона за водите), които до 27.11.2018 г. не са вписани в регистрите, съгласно изискванията на Закона за водите.
 Съоръжения за стопански цели, използвани от фирмите, изградени до 23 декември 2016 г. и които не са вписани в регистрите, съгласно изискванията на Закона за водите.

Заявленията за регистрация на водовземните съоръжения, съгласно изискванията на § 41 на ПЗР на ЗИД на ЗООС, се подават/изпращат в Централния офис на съответната Басейнова дирекция за управление на водите по удобен за заявителя начин:
 чрез лицензиран пощенски оператор, в това число куриерска фирма.
 чрез Система за сигурно електронно връчване с линк за достъп.
 Лично, на Гишето за административно обслужване на Басейнова дирекция за управление на водите, като в този случай задължително се спазват препоръките и мерките за предпазване от разпространение на COVID 19.
Заявления могат да се подават и чрез съответния кмет на община, кмет на район, кмет на кметство или кметския наместник по местонахождението на кладенеца. Кметовете и кметските наместници издават входящ номер за всяко постъпило заявление и на всеки 14 дни предават на съответната басейнова дирекция постъпилите в този период заявления.
Такса за регистрация на водовземни съоръжения за собствени потребности НЕ СЕ ЗАПЛАЩА.

Документите необходими за регистрация на водовземни съоръжения са налични на сайта на съответната Басейнова дирекция за управление на водите, а заинтересованите лица могат да получават допълнителни разяснения както следва:
За населени места в община Сливен в обхвата на Басейнова дирекция Източнобеломорски район – гр. Пловдив: гр. Сливен, гр. Кермен, с. Младово, с. Николаево, с. Скобелево, с. Бозаджии, с. Биково, с. Гавраилово, с. Бинкос, с. Струпец, с. Чинтулово, с. М. Чочовени, с. Селиминово, с. Г. Чочовени, с. Злати войвода, с. Старо село, с. Ковачите, с. Самуилово, с. Гергевец, с. Глуфишево, с. Мечкарево, с. Панаретовци, с. Тополчане, с. Калояново, с. Ж. Войвода, с. Камен, с. Крушаре, с. Чокоба, с. Бяла, с. Въглен, с. Новачево, с. Градско, с. Блатец, с. Глушник, с. Драгоданово, с. Трапоклово, с. Г. Александрово, с. Сотиря.
Линк за изтегляне на бланка-образец:
https://earbd.bg/indexdetails.php?menu_id=81&elem_id=1855
Телефони за повече информация: +359 44 66 30 64, +359 32 604 733
Населени места в община Сливен в обхвата на Басейнова дирекция – Дунавски район – гр. Плевен: с. Стара река, с. Божевци, с. Средорек, с. Зайчари, с. Изгрев
Линк за изтегляне на бланка-образец:
http://www.bd-dunav.org/content/razreshitelen-rejim/registraciia-na-vodovzemni-saorajeniia/
Телефони за повече информация: +35964885100, тел/факс: + 359 64 803342
Населени места в община Сливен в обхвата на Басейнова дирекция – Черноморски район – гр. Варна: с. Ичера, с. Раково.
Линк за изтегляне на бланка-образец:
https://www.bsbd.org/bg/formulqri.html
Телефони за повече информация: +359 52 687 431, тел/факс: +359 52 631 448