Въвеждат електронна документация в автошколите

Снимка: iStock

В автошколите се въвежда електронно обслужване и електронна документация, предвиждат промени на Наредба № 37, коите са внесени за обществено обсъждане.

Предвижда се учебните центрове да получат достъп до информационната система за обучението на Изпълнителна агенция „Автомобилна администрация“. Системата ще осигурява на контролните органи информация за датите и часовете за провеждане на обучението, както и достъп до електронните учебни дневници, учебните картони и контролните карти.

С надграждането на информационната система ще отпадне необходимостта да се водят и издават на хартиен носител документи за обучението – учебни дневници, графици, контролни карти от положени вътрешни изпити. Ще отпадне и изискването в офиса на учебния център да бъде поставен на видимо място списък с преподавателите и категориите, за които се извършва обучението.

Предвижда се заявленията за издаване на разрешение за извършване на обучение, удължаване срока на валидност на разрешението или промяна в списъка към разрешението, както и документите, приложени към тях, да се подават по електронен път чрез информационната система.

С проекта на наредба се въвежда изискване преподавателите да са назначени на трудов договор в учебния център аналогично на изискванията към ръководителя на учебната дейност и техническия сътрудник. Предвижда се учебните автомобили да бъдат собственост на учебния център или да са му отдадени на лизинг.