Варненска фирма получи 35-годишна концесия за добив на скалнооблицовъчни материали край с. Градец

Варненска фирма ще получи 35-годишна концесия за добив на скалнооблицовъчни материали край с. Градец. Над 4.5 милиона лева ще са приходите от концесията за този период, които ще бъзат разпределени към държавния бюджет и към местния бюджет на община Котел, на чиято територия се намира находишето.

„ЕСКАНА“ АД, гр. Варна, ще добива скалнооблицовъчни материали –
аркозни пясъчници, от находище „Градец – 2“. Това е регламентирано в
решение на Министерския съвет, взето днес, с което дружеството е
определено за концесионер.

Находище „Градец – 2“ е разположено в землището на едноименното
село, област Сливен. Концесията за него се предоставя за срок от 35 години,
като през този период дружеството ще инвестира около 175 хил. лв. за
добива. Очакваните концесионни плащания за целия период ще надхвърлят
4. 665 млн. лв. В съответствие с изискванията на Закона за подземните
богатства тези приходи постъпват в държавния бюджет и по бюджета на
общината по местонахождение на концесионната площ – в случая това е
община Котел.

С днешното си решение Министерският съвет оправомощи министъра
на енергетиката в шестмесечен срок да проведе преговори и да сключи
договор за концесия с „ЕСКАНА“ АД, гр. Варна.