В Ямбол се проведе заключителна пресконференция по проекта за създаване на Кризисен център

На 11 юли /понеделник/ в зала № 107 на Община Ямбол се проведе заключителна пресконференцията по проект: № BG16RFOP001-1.017-0003-С01„Създаване на Кризисен център в община Ямбол“, финансиран по Оперативна програма „Региони в растеж“ 2014-2020 г., процедура за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ: BG16RFOP001-1.017 „Изпълнение на интегрирани планове за градско възстановяване и развитие 2014-2020-Ямбол“, част от процедура: BG16RFOP001-1.001-039 „Изпълнение на интегрирани планове за градско възстановяване и развитие 2014-2020“.

„Социалната услуга вече е предоставена на лица, пострадали от насилие, трафик или друга форма на експлоатация не само в община Ямбол, а на територията на цялата страна. Потребителите ще могат да ползват услугата до 6 месеца в рамките на една календарна година. Капацитетът на Кризисния център е 12 души“, подчерта кметът на община Ямбол Валентин Ревански. Той допълни, че се надява на добра съвместна работа с ангажираните институции.

На пресконференцията екипът за организация и управление представи резултатите от изпълнението на проекта по дейности:

–   организация и управление;

– изпълнение на инженеринг – проектиране, изпълнение на строително-монтажни работи, упражняване на авторски надзор и въвеждане на обекта в експлоатация. Изпълнените строително-монтажните работи бяха външни и вътрешни. Външните включваха: полагане на топлоизолация по стени и покрив, подмяна на дограма, съгласно задължителните енергоспестяващи мерки, благоустройство на дворното пространство, достъпна среда – асансьор, газоснабдяване и др. При вътрешните строително-монтажни работи бяха изградени нови електрическа, ВиК и пожароизвестителна инсталации, както и отопление, климатизация, облицовъчни работи, полагане на различни видове подови настилки, оборудване и обзавеждане и др.;

–     изготвяне на оценка на съответствието и упражняване на строителен надзор;

–   дейности за информация и комуникация;

–   извършване на одит на проекта;

–   подготовка и провеждане на тръжни процедури;

–   доставка на оборудване и обзавеждане;

– обследване за енергийна ефективност и сертификат за енергийни характеристики.

Общата стойност на проекта е 705 876. 86 лева – безвъзмездна финансова помощ.