В Сливенско функционират 7 заведения за болнична помощ

Към 31.12.2020 г. в област Сливен функционират 7 заведения за болнична помощ с 1 072 легла, като всички са болници.

Заведенията за извънболнична помощ са 56 с 6 легла, а другите лечебни и здравни заведения – 4 с 63 легла.

Заведенията за болнична помощ включват болници, центрове за кожно-венерически заболявания, центрове за психично здраве и комплексни онкологични центрове. Съгласно Закона за лечебните заведения болниците са многопрофилни и специализирани.

Многопрофилните болници са 4 с 918 легла и в тях е съсредоточен 85.6% от легловия фонд на всички заведения за болнична помощ в областта.

Към 31.12.2020 г. заведенията за извънболнична помощ в област Сливен са 56 с 6 легла за краткосрочно наблюдение и престой.

Сред извънболничните заведения с дейности по клинична медицина най-голям е броят на медицинските центрове – 13 заведения, следват диагностично-консултативните центрове – 3 и 1 дентален център.

В края на годината в областта функционират 39 самостоятелни медико-диагностични и медико-технически лаборатории.

Към други лечебни и здравни заведения се отнасят центровете за спешна медицинска помощ, регионалните здравни инспекции, домовете за медико-социални грижи за деца, хосписите, националните центрове без легла, диализните центрове, както и центровете за трансфузионна хематология. В област Сливен тези заведения са 4 с 63 легла.

В края на 2020 г. на основен трудов договор в лечебните и здравните заведения в областта практикуват 531 лекари. Лекарите по дентална медицина са 127, а медицинските специалисти по здравни грижи – 1 006, като 677 от тях са медицински сестри.

В структурата на лекарите по специалности най-голям е броят на общопрактикуващите лекари – 95, или 17.9% от всички практикуващи лекари в областта, следвани от практикуващите Кардиология – 43, или 8.1%, Акушерство и гинекология – 38 или 7.2% и Педиатрия – 26, или 4.9%.

Осигуреността с лекари в края на 2020 г. е 29.1 на 10 000 души от населението при 43.0 за страната, а с лекари по дентална медицина стойността на показателя е 7.0 при 10.6 на 10 000 за страната.