В Сливенска област се провежда разяснителна кампания сред родителите за промените в социалното законодателство

Първото за новата учебна година заседание на Областния координационен център за обхват и задържане на децата и учениците в образованието се проведе на 3 октомври под председателството на областния управител Чавдар Божурски. В него участваха ръководителите на всички държавни структури и представители на общините, които са ангажирани с изпълнението на механизма, както и ресорният зам.областен управител Димитринка Петкова.

В началото на новата учебна година екипите за обхват работят за връщането на 55 ученици в образованието, които не са се записали в профилирани и професионални паралелки в VІІІ клас след третото класиране. Установяват се и деца и ученици, които са се записали за учебната година, но след 16 септември не посещават детски градини и не са влезли в клас. Броят на децата и учениците, които 59-те екипа за обхват в областта ще трябва да установят и да върнат в образователните институции, ще бъде обобщен в края на октомври.

Сред акцентите в дейността по изпълнение на механизма е започналата в Сливен и областта разяснителна кампания сред родителите за новите промени в социалното законодателство. Кампанията се осъществява от социалните служители. По указания от РУО в нея ще се включат и учителите.  От 31 юли т.г. са в сила промени в Закона за семейните помощи за деца, с които месечната помощ за отглеждане на дете до завършване на средното образование вече ще се прекратява за срок от една календарна година, ако в рамките на един месец са допуснати 5 неизвинени отсъствия за учениците и 3 – за децата в детските градини.  Размерът на месечната социална помощ ще се определя от различни коефициенти в зависимост от това дали децата на родителите посещават задължително предучилищно обучение или училище и дали са допуснали неизвинени отсъствия.  Съгласно приетите промени в Правилника за прилагане на Закона за социално подпомагане, влезли в сила от 16 август т.г., родителите, чиито деца са в задължителна предучилищна и училищна възраст, но не посещават образователни институции, ще получават по-малък размер на социалните помощи. С по-голям размер на помощта ще бъдат поощрени родителите, които изпълняват задължението си да осигурят присъствието на децата си в предучилищните групи или училището.

През миналата учебна година 3 401 деца и ученици не бяха записани или бяха отпаднали от детска градина и училище в Сливенска област. Екипите за обхват върнаха 1003 от тях в системата на образованието. По данни на училищните администратори, 1 223 деца и ученици са били в чужбина. За 223 от тях информацията е потвърдена от граничните власти. За излезлите в европейските страни няма данни от граничните власти.