В Сливенска област са отпуснати над 24 000 семейни помощи

През 2019 г. в област Сливен са отпуснати 2 035 месечни социални помощи по чл.9 от ППЗСП  за сумата от 2 001136,72 лв, съобщават от РДСП – Сливен.

През годината са отпуснати 225 бр. еднократни социални помощи по реда на чл. 16 от ППЗСП за задоволяване на инцидентно възникнали здравни, образователни, комунално-битови и други жизненоважни потребности на лицата и семействата. Максималният размер на помощта е 375лв.

През 2019 г. в област Сливен са отпуснати 2 целеви помощи за заплащане наем на общинско жилище и са издадени 204 удостоверения на лица с трайни увреждания за  безплатно пътуване по БДЖ.

През месец декември 2019 г.  за срок от два месеца са спрени месечните социални помощи на 55 лица, които са отказали да полагат общественополезен  труд,  както следва: община Котел – 9 лица, община Нова Загора – 0 лица, община Сливен – 23 лица и община Твърдица – 23 лица.

През месец декември 2019 г. поради повторен отказ за полагане на общественополезен труд са прекратени за срок от две години месечните социални помощи на 26 лица от област Сливен, както следва: община Котел – 4 лица, община Нова Загора – 0 лица, община Сливен – 18 лица и община Твърдица – 4 лица.

През месец декември на 2019 г. чрез Дирекции СП са преведени здравните осигуровки на 4 174 лица от област Сливен: за лица, получаващи месечна социална помощ по чл. 9 от Правилника за прилагане на Закона за социално подпомагане – 1 903 лица; за лица, получили целева помощ за отопление – 2 209 лица; за лица, които полагат грижи за член от семейството със загубена работоспособност над 90% с право на чужда помощ – 62 лица.

През 2019 г. в област Сливен са отпуснати 24 845 семейни помощи по Закона за семейни помощи за деца. От тях: еднократна помощ при бременност – отпуснати 1072 помощи; еднократна помощ при раждане на дете – отпуснати 2225 помощи; еднократна помощ при осиновяване на дете – отпуснати 14 помощи; еднократна помощ за отглеждане на близнаци до 1г.– отпуснати 31 помощи; еднократна помощ за отглеждане на дете от майка (осиновителка) студентка, учаща в редовна форма на обучение – отпуснати 11 помощи; месечни помощи за отглеждане на дете до завършване на средно образование, но не повече от 20-годишна възраст – отпуснати 16 867 помощи; месечни помощи за отглеждане на дете до навършване на една година – отпуснати 2 295 помощи; месечни помощи за отглеждане на дете с трайно увреждане – отпуснати 754 помощи; месечни помощи за дете без право на наследствена пенсия от починал родител – отпуснати 58 помощи; еднократна помощ за безплатно пътуване веднъж в годината с железопътния и автобусния транспорт в страната за многодетни майки – отпуснати 85 помощи; еднократна помощ за ученици, записани в първи клас – 1433 помощи.

През 2019 г. 16 228 лица с трайни увреждания от област Сливен са получили месечна финансова подкрепа по Закона за хората с увреждания, както следва:

– лица от 50 до 70,99% степен на увреждане (7% от линията на бедност, която за 2019 г. е 348лв. – 24,36лв.) – 5 776 лица;

– лица от 71 до 90 % степен на увреждане (15% от линията на бедност – 52,20лв.) – 6 601 лица;

– лица над 90% степен на увреждане (25% от линията на бедност – 87лв.) – 2906 лица;

– лица над 90% степен на увреждане с чужда помощ, които получават пенсия за инвалидност поради общо заболяване или поради трудова злополука или професионална болест (30% от линията на бедност  – 104,40лв.) – 463 лица;

– лица над 90% степен на увреждане с чужда помощ, които получават социална пенсия за инвалидност (57% от линията на бедност – 198,36лв.) – 482 лица.

През годината са отпуснатите 2284 целеви помощи, както следва: за осигуряване на помощни средства, приспособления, съоръжения и медицински изделия – 2214 помощи; балнеолечение и/или рехабилитационни услуги – 53 помощи; за наем на общинско жилище – 15 помощи; за приспособяване на жилище – 2 помощи.

С постановление на Министерски съвет №275 от 01.11.2019 г., обнародвано в Държавен вестник, бр. 87 от 05.11.2019 г., от 01.01.2020 г. се определя размер на линията на бедност за страната 363 лв. Във връзка с това се изменят размерите на финансовата подкрепа, отпускана по Закона за хората с увреждания, считано от 01.01.2020 г., както следва:

– лица от 50 до 70,99% степен на увреждане ще получават месечно 25,41лв.;

– лица от 71 до 90 % степен на увреждане ще получават месечно 54,45лв.;

– лица над 90% степен на увреждане ще получават месечно 90,75лв.;

– лица над 90% степен на увреждане с чужда помощ, които получават пенсия за инвалидност поради общо заболяване или поради трудова злополука или професионална болест ще получават месечно 108,90лв.;

– лица над 90% степен на увреждане с чужда помощ, които получават социална пенсия за инвалидност ще получават месечно 206,91лв.