В Сливен ще бъде разположен пункт за събиране на опасни отпадъци на 16 и 17 октомври

Община Сливен и „БАЛБОК ИНЖЕНЕРИНГ“ АД организират мобилен събирателен пункт за безвъзмездно приемане на опасни отпадъци от домакинствата и последващото им третиране на следните дати:

16 и 17 октомври  2019 г. от 10.00 до 16.00 часа в ж. к. „Българка“, паркинг западно от големия хипермаркет (до „Битака“)

Основни групи опасни отпадъци, образувани в домакинствата са:

–  Живак и живаксъдържащи уреди – живачни термометри и ампули, прекъсвачи, живак (с изключение на луминесцентни лампи);

–  Лакове и бояджийски материали – бои, лакове, разредители и разтворители за боя, терпентин и др;

–  Домакински препарати и химикали – почистващи препарати, белина, дезинфектанти, дезодоранти, киселини, основи, реактиви и др.;

–  Мастила и замърсени опаковки – опаковки, съдържащи опасни вещества;

–  Негодни препарати за растителна защита – пестициди;

–  Фармацевтични продукти – лекарства с изтекъл срок на годност

Включването на отпадъци с опасни свойства в общия поток битови отпадъци влияе отрицателно върху здравето на хората, замърсява околната среда и нарушава нормалната експлоатация на депата за отпадъци.

След употреба отделете опаковките заедно с остатъка от продукта. Предайте ги в мобилния събирателен пункт на „БалБок Инженеринг“ AД на обявени дати за кампании през пролетния и есенния сезони.                                                                                                                        За информация: www.balbok.com