В Сливен се проведе онлайн дискусионен форум със студенти на тема „Политики за противодействие и превенция на престъплението трафик на хора и насърчаване на безопасното използване на интернет”

На 01 март 2021 г. в Сливен се проведе онлайн дискусионен форум на тема  „Политики за противодействие и превенция на престъплението трафик на хора и насърчаване на безопасното използване на интернет”, със студенти от специалност „Педагогика” в Технически университет – София, Факултет и колеж – Сливен.

В рамките на онлайн дискусионният форум,  Владимир Друмев, секретар на Местната комисия за борба с трафика на хора (МКБТХ), гр. Сливен запозна студентите с актуалните форми и тенденции при престъплението трафик на хора с фокус връзките с киберпрестъпността, в контекста на новите модели на експлоатация, включващи порнография, използване на уебкамери на живо и дистанционна сексуална злоупотреба на живо.

Беше представена ролята на МКБТХ – Сливен в процеса на осъществяване на държавната политика и стратегия за предотвратяване и противодействие на трафика на хора и закрила на жертвите, както и опита на местната комисия по линия на целенасочена превенция на различните форми трафик на хора, както на ниво отделни личности, така и на ниво семейство, група и общество.

Постави се акцент върху активната работа на МКБТХ – Сливен по линия засилване ролята на родителите в процеса на превенция и противодействие на трафика на хора, както и върху комуникацията „родители-училище-институции” и важността на добрата координация и сигнализиране при наличието на рискови ситуации.