В област Сливен са отпуснати над 1 000 месечни социални помощи

През месец август 2019 г. в област Сливен са отпуснати 1 297 месечни социални помощи по чл.9 от ППЗСП  за сумата от 157 881,17лв, съобщават от Регионална дирекция за социално попомагане – Сливен.

През отчетния месец са отпуснати 14 бр. еднократни социални помощи по реда на чл. 16 от ППЗСП за задоволяване на инцидентно възникнали здравни, образователни, комунално-битови и други жизненоважни потребности на лицата и семействата. Максималният размер на помощта е 375лв.

През отчетния месец в област Сливен са отпуснати 2 целеви помощи за заплащане наем на общинско жилище и са издадени 23 удостоверения на лица с трайни увреждания за  безплатно пътуване по БДЖ.

През месец август 2019 г.  за срок от два месеца са спрени месечните социални помощи на 17 лица, които са отказали да полагат общественополезен  труд,  както следва:

 • община Котел – 8 лица;
 • община Нова Загора – 0;
 • община Сливен – 1 лица;
 • община Твърдица – 8 лица.

През месец август 2019 г. поради повторен отказ за полагане на общественополезен труд са прекратени за срок от две години месечните социални помощи на 17 лица от област Сливен, както следва:

 • община Котел – 9 лица;
 • община Нова Загора – 0;
 • община Сливен – 6 лица;
 • община Твърдица – 2 лица.

През отчетния месец на 2019 г. чрез Дирекции СП са преведени здравните осигуровки на 4 888 лица от област Сливен:

 • за лица, получаващи месечна социална помощ по чл. 9 от Правилника за прилагане на Закона за социално подпомагане – 1 973 лица;
 • за лица, получили целева помощ за отопление – 2 848 лица;
 • за лица, които полагат грижи за член от семейството със загубена работоспособност над 90% с право на чужда помощ – 67 лица.

През месец август 2019 г. в област Сливен са отпуснати 16 223 семейни помощи по Закона за семейни помощи за деца. От тях:

 • еднократна помощ при бременност – отпуснати 95 помощи;
 • еднократна помощ при раждане на дете – отпуснати 202 помощи;
 • еднократна помощ при осиновяване на дете – 2 помощи;
 • еднократна помощ за отглеждане на близнаци до 1г. – отпуснати 2 помощи;
 • месечни помощи за отглеждане на дете до завършване на средно образование, но не повече от 20-годишна възраст – отпуснати 13 621 помощи;
 • месечни помощи за отглеждане на дете до навършване на една година – отпуснати 1 112 помощи;
 • месечни помощи за отглеждане на дете с трайно увреждане – отпуснати 624 помощи;
 • месечни помощи за дете без право на наследствена пенсия от починал родител – отпуснати 47 помощи;
 • еднократна помощ за безплатно пътуване веднъж в годината с железопътния и автобусния транспорт в страната за многодетни майки – отпуснати 3 помощи;
 • еднократна помощ за ученици, записани в първи клас – 515 помощи.

През месец август 2019 г. 14 128 лица с трайни увреждания от област Сливен са получили месечна финансова подкрепа по Закона за хората с увреждания, както следва:

– лица от 50 до 70,99% степен на увреждане (7% от линията на бедност – 24,36лв.) – 5 016 лица;

– лица от 71 до 90 % степен на увреждане (15% от линията на бедност – 52,20лв.) – 5 840 лица;

– лица над 90% степен на увреждане (25% от линията на бедност – 87лв.) – 2406 лица;

– лица над 90% степен на увреждане с чужда помощ, които получават пенсия за инвалидност поради общо заболяване или поради трудова злополука или професионална болест (30% от линията на бедност  – 104,40лв.) – 408 лица;

– лица над 90% степен на увреждане с чужда помощ, които получават социална пенсия за инвалидност (57% от линията на бедност – 198,36лв.) – 458 лица.

През отчетния период са отпуснатите 230 целеви помощи, както следва:

 • за осигуряване на помощни средства, приспособления, съоръжения и медицински изделия – 211 помощи;
 • балнеолечение и/или рехабилитационни услуги – 6 помощи;
 • за наем на общинско жилище – 13 помощи.

През месец август 2019 г. в Дирекции “Социално подпомагане” на територията на област Сливен в Националната програма “Асистенти на хора с увреждания” – дейност “Личен асистент” и дейност „Помощник възпитател” са включени общо 64 лица. От тях 5 лица полагат грижи за деца с трайни увреждания.

Дирекции „Социално подпомагане” от областта продължават да приемат заявления-декларации за отпускане на целеви помощи за отопление по реда на Наредба №РД 07-5 от 16.05.2008 г. на МТСП. Крайният срок за подаването им е 31.10.2019 г.

До 24.09.2019 г. в областта са приети общо 9 568 броя заявления-декларации за отпускане на целева помощ за отопление, както следва:

 • община Котел – 2 202 бр.;
 • община Нова Загора – 871 бр.;
 • община Сливен – 5 342 бр.;
 • община Твърдица – 1 153  бр.

От подадените  заявления-декларации до момента са обработени общо 8 042 броя. Отпуснати са 7 108 броя  целеви помощи. Издадените заповеди за отказ са  934 броя, както следва:

 • община Котел – отпуснати – 1 538 бр. помощи, отказани –  173 бр.  помощи;
 • община Нова Загора – отпуснати – 678 бр. помощи, отказани –  33 бр.  помощи;
 • община Сливен – отпуснати – 4 152 бр.  помощи, отказани –  584 бр.  помощи;
 • община Твърдица – отпуснати – 740 бр. помощи, отказани –   144 бр. помощи.