Утвърдени са графиците за прием на децата в детски градини и ясли за 2020 г.

Със своя заповед кметът на Община Сливен Стефан Радев утвърди графиците на дейностите по приема на децата в детските ясли и детските градини за 2020 година. Те ще бъдат публикувани след приключване на приема за декември в раздел „Класирания” на специализирания сайт https://priem.sliven.bg и ще бъдат оповестени на видно място в детските заведения.

Съгласно приетата от Общински съвет-Сливен Наредба за условията и реда за записване, отписване и преместване на деца в общинските детски ясли, детски градини и полудневни подготвителни групи към училищата на територията на Община Сливен регистрирането на заявления за участие в класиране се осъществява за календарна година. Системата ще бъде затворена на 20 декември 2019 година и личните данни на заявителите и децата ще бъдат заличени, като за срок от 5 години ще се пази електронен архив.

На 6 януари 2020-а системата отново ще бъде отворена за регистрация на заявления, като резултатите от първото класиране за новата година ще бъдат публикувани на 17 януари.

Напомняме на всички родители, че ако към декември 2019 година имат активно заявление в системата за прием и искат да продължат участието си в класирания и през 2020-а, то е необходимо да подадат ново заявление за прием след отваряне на системата на 6 януари.

При възникнали въпроси или затруднения при работата с онлайн системата родителите могат да се обръщат за съдействие към директорите на детските градини и детските ясли и определените от тях служители, както и към Ина Николова, главен експерт в дирекция ОКВО в Община Сливен.