Утре без вода остава част от кв. „Речица“

ВиК ремонтите в кв. ""Речица" се оказаха сериозно предизвикателство за хората и местната власт

„Водоснабдяване и Канализация – Сливен“ ООД уведомява своите потребители, че ще бъде спряно водоподаването на 07.03.2023 г. между 8:00 и 17:00 часа, в
кв. Речица на ул. „Възраждане“ – участъка от ул. „Г. Обретанов“ до ул.
„П.Напетов“.
Строително-монтажните работи са във връзка с изпълнението на проект „Доизграждане и рехабилитация на водоснабдителната и канализационната инфраструктура в агломерации с население с над 10 000 еквивалент жители, попадащи в обхвата на обособената територия на „Водоснабдяване и Канализация – Сливен“ ООД“, процедура № BG16M1OP002-1.016 “Изграждане на ВиК инфраструктура“, финансиран от Оперативна програма „Околна среда“ 2014-2020, съфинансиран от Европейския съюз чрез Кохезионен фонд.