Центърът за социална рехабилитация и интеграция очаква своите потребители

Центърът за социална рехабилитация и интеграция в Сливен информира, че продължава дейността си и очаква своите потребители. Това е социална услуга, предоставена от Община Сливен и се намира на адрес гр. Сливен, ул. „Стефан Караджа“ № 2 (източната част на ДКЦ 2). Центърът кани родителите на място да се запознаят с екипа и условията за работа с техните деца.

Услугата осигурява почасова подкрепа на деца, свързана с извършване на рехабилитация, социални и психологически консултации, съдействие за професионално ориентиране и реализация, възстановяване на умения за водене на самостоятелен живот, изготвяне и осъществяване на индивидуални програми за социално включване.

Основна цел на екипа от специалисти, включващ психолози и социални работници, е подобряване качеството на живот на децата/юношите в семейната и социална среда, чрез предоставяне на терапевтични грижи, отговарящи на техните потребности. Услугите са достъпни до всяко дете със затруднения в психичното развитие и произтичащите от това проблеми с образованието и поведението. Осигурява се грижа за психичното им здраве и превенция на социалното им изключване.

Дейности, предоставяни в услугата

-Психологическа и терапевтична помощ

-Подкрепа на деца с проблеми в психичното развитие и техните семейства/близки

-Програми за формиране на социални умения

-Програми за превенция

-Проследяване на ефекта от терапевтичните грижи

 Услугата е достъпна и безплатна за всички деца до 18 год. възраст.  Насочена е към:

 -Деца без увреждания, с различни видове увреждания и/или нарушения в развитието, емоционално-поведенчески проблеми и девиантно поведение;

 -Деца ползващи постоянна, седмична или дневна грижа;

  -Деца в риск, с ограничена възможност за достъп до обществени ресурси и подкрепа;

 -Деца със зависимости в насока терапевтична работа.

адрес:

Гр. Сливен, ул. Стефан Караджа 2 (източна страна на ДКЦ 2)

Тел. 044/ 62 20 57

Моб. 0878982321

e-mail: cpp.sliven@gmail.com