Цените на тока и парното остават без промяна до края на годината

Цените на тока и парното остават непроменени, въпреки намалението с 0,11% на цената на природния газ за четвъртото тримесечие на 2019 г. Информацията е от Комисията за енергийно и водно регулиране (КЕВР).

Утвърдената от Комисията цена на природния газ за четвъртото тримесечие е в размер на 44,85 лв./MWh (без цени за достъп, пренос, акциз и ДДС). Това е намаление с 0,05 лв/MWh или с 0,11%, в сравнение с действащата цена за ІІІ тримесечие на 2019 г.

В утвърдената цена на природния газ от 44,85 лв./MWh лв. е включена и цената на природния газ на входа на газопреносните мрежи“ в размер на 44,03 лв./MWh заедно с компонента за дейността „обществена доставка“, която е 0,69 лв./MWh.

От КЕВР уточняват, че в цената на природния газ има и компонента за компенсиране задълженията към обществото в размер на 0,13 лв./MWh, с които се покриват разходите за съхранение в находището „Чирен“.

В тази цена не били включени цените за достъп и пренос през газопреносната мрежа. Поради незначителното изменение на цената на природния газ, цената на топлинната енергия през четвъртото тримесечие и цената на електрическата енергия остават непроменени.

При утвърждаването на цената на природния газ КЕВР отчита условията, залегнали в действащия договор между „Булгаргаз“ ЕАД и ООО „Газпром экспорт“, промените в курса на щатския долар спрямо лева, калоричността и количествата природен газ за съответното тримесечие.

През ІV тримесечие на 2019 г. се очаква доставните цени на природния газ да са с около 2% по-ниски от доставните цени, прилагани през IIІ тримесечие на 2019 г. Отчетена е и промяната в осреднения валутен курс на лева към щатския долар, съпоставен с валутния курс за предходния ценови период, и според КЕВР от 18 юли до 31 август 2019 г. курсът е нараснал с 0,47%.

За IV тримесечие на 2019 г. общото заявено от „Булгаргаз“ ЕАД количество природен газ за доставка – от внос по договора с ООО „Газпром экспорт“ и от добив от ПГХ „Чирен“, е 9 507 373 MWh.

Източник: news.bg