ТЕЦ „Брикел“ спира работа

Със заповед на директора на РИОСВ Диана Искрева днес е наложена принудителна административна мярка на ТЕЦ „Брикел“ ЕАД, гр. Гълъбово, с която се спира дейността на Горивна инсталация за производство на топлинна енергия. Спирането се прилага чрез принудително извеждане от експлоатация и пломбиране на съоръжения в инсталацията, със срок на действие до потвърждаване изпълнението на технически мерки за спазване на нормите за допустими емисии (НДЕ) и условията в комплексното разрешително, съобщи за БТА директорът на РИОСВ – Стара Загора.

Заповедта е връчена на 29.07.2022 г., в 13:30 ч., на Изпълнителния директор на Дружеството.

Със Заповед №РД-08-116/29.07.2022 г. на Директора на РИОСВ – Стара Загора, в изпълнение на заповедта, е определена комисия, която да извърши пломбирането на съоръжения в инсталацията.

При връчването на първата заповед, от страна на Дружеството е представено мотивирано писмо до Директора на РИОСВ – Стара Загора, с обосновка и общо описание на причините, поради които централата не може да бъде спряна моментално, а е необходимо технологично време до безопасното ѝ привеждане в покой и предотвратяване на опасността от аварии.

По настояване на Директора на РИОСВ – Стара Загора, Дружеството изготви План за цялостно спиране работата на съоръженията в „Брикел“ ЕАД и декларира максимално кратки срокове за безопасно извеждане от работа на горивната инсталация.

В изпълнение на плана на 29.07.2022 г. беше извършено пломбиране на съоръженията за подаване на гориво от площадката на ТЕЦ „Брикел“ към котлите.

Парогенераторите ще бъдат погасени поетапно, след като изчерпят наличното им гориво и след охлаждането им. Това се налага като превантивна мярка за предотвратяване на аварии от съхраняването на гориво в бункерите на котлите.

Първият парогенератор ще бъде погасен на 02.08.2022 г., охлаждането му ще продължи до 13:00 ч. на 03.08.2022 г., след което комисията от РИОСВ ще извърши пломбирането му.

Вторият парогенератор ще бъде погасен на 05.08.2022 г., охлаждането му ще продължи до 13:00 ч. на 06.08.2022 г., след което комисията от РИОСВ ще извърши пломбирането му.

Третият парогенератор ще бъде погасен на 10.08.2022 г., охлаждането му ще продължи до 13:00 ч. на 11.08.2022 г., след което комисията от РИОСВ ще извърши пломбирането му.

Четвъртият и петият парогенератор ще бъдат погасени на 13.08.2022 г., охлаждането им ще продължи до 13:00 ч. на 14.08.2022 г., след което комисията от РИОСВ ще извърши пломбирането им.

Крайната цел на всички действия до момента и предстоящите такива в бъдеще е ТЕЦ „Брикел“ да заработи отново, но след като извърши всички необходими инвестиции и технически дейности, които ще позволят експлоатацията на съоръженията без риск за населението и след доказано съответствие с действащите екологични норми.