Стефан Радев: Бюджетът за 2023 г. покрива всички функции и направления на Община Сливен

Като значително по-важен от настоящия определи кметът Стефан Радев бюджетът за 2024 г. Това се случи по време на днешното публично обсъждане на Проекта за бюджет на общината за 2023 г. в зала „Май“. Според градоначалника работата по изготвянето му трябва да започне автоматично след приемането на бюджета за тази година.

„По този начин да се преодолее досегашната криза и това, че години наред работихме с бюджети, приети по средата или, както е в случая, към края на годината“, смята Радев. По отношение на бюджета за 2023 г., той отчете, че на първо място е включена дейността на Общината до този момент и до момента на приемането му, което представлява 2/3 от годината. Това по думите му го отличава от всички останали бюджети, които са приемани досега, тъй като  голяма част от заложените в него дейностите, са в ход или вече са изпълнени. Той посочи като пример финансовата помощ от над 1 млн. лв., която Общината отпусна на сдруженията на собствениците в началото на годината за съфинансиране на проектите им за саниране по Националната програма за енергийна ефективност.

„Като цифри нивата са рекордни за общината – като общи приходи и разходи. До голяма степен това е функция на инфлационните процеси, които протекоха в страната през последните години“, посочи още кметът.

Планираните приходи общо за 2023 г. са в размер на 188 937 401 лв. Общинските приходи са в размер на 66 313 962 лв., при план за 2022 г. 51 269 645 лв.

Разходната част на бюджета е разработена, като са отчетени някои по-важни изисквания – създаване условия и предпоставки за изпълнение на основните приоритети и задачи за 2023 г.; финансово осигуряване на предложенията направени от второстепенните разпоредители с бюджет. Изготвянето на разходната част е съобразена и  с методиката по чл. 17 от Наредбата за условията и реда за съставяне на бюджетната прогноза за местните дейности за следващите три години, за съставяне, приемане, изпълнение и отчитане на бюджета на Община Сливен. Тя е в съответствие с настъпилите структурни промени в натуралните показатели, както и с ръста на разходите за възнаграждения – повишаване на размера на минималната работна заплата – от 710 лв. на 780 лв. от 1 януари 2023 г.

Общият размер на разходите за 2023 г. е 188 937 401 лв.

Като направление с нарастващо увеличение в приходната и разходната част през последните години, кметът Радев открои образованието. „Това е отражение не само на държавната политика, но и нашата – местната. Голяма част от обектите, които изпълняваме са в образователната сфера –  детски градини, училища и разширение на материалната им база“, посочи още Радев. Като цяло той обобщи, че бюджетът за 2023 г. гарантира изпълнението и покрива всички функции на Община Сливен.

„Надявам се с приемането му да преодолеем кризата, в която се намирахме през последните две години и оттук нататък да се върнем към нормалността в държавата и общините“, заяви в заключение кметът.

На днешното публично обсъждане присъстваха председателят на Общински съвет-Сливен Димитър Митев и общински съветници, зам.кметовете Румен Иванов и инж. Стоян Марков, общински експерти и граждани.

Проектът за бюджет предстои да бъде разгледан от постоянните комисии на местния парламент и внесен за гласуване на заседание на общинския съвет.