Стартира прием на проекти по процедура „Стимулиране внедряването на иновации от съществуващи предприятия“

Управляващият орган на Оперативна програма „Иновации и конкурентоспособност“ обяви прием на проекти по процедура „Стимулиране внедряването на иновации от съществуващи предприятия“, съобщават от Областен информационен център Сливен. Допустими кандидати са микро, малки, средни и големи предприятия, които  имат минимум три приключени финансови години (2016, 2017 и 2018 г.) преди датата на обявяване на процедурата. Това съобщиха от ОИЦ-Сливен.

Общата стойност на безвъзмездната финансова помощ по процедурата е 68 454 050 лева. Минималният размер на заявеното безвъзмездно финансиране за всеки индивидуален проект е 100 000 лева, а максималната помощ за микро и малки предприятия – 500 000 лв., за средни – 750 000 лв., за големи – 1 000 000 лв.

В зависимост от категорията на предприятието, региона, в който ще се изпълняват дейностите по проекта и режима на подпомагане – „минимална помощ” или „регионална помощ”, процентът на безвъзмездно финансиране  варира от 25% до 70%.

Одобрените кандидати ще получат средства за реализиране на проекти, чието изпълнение води до внедряване на продуктова иновация или иновация в бизнес процеси, насочена към производство на стока и предоставяне на услуги. Внедряваните иновации следва да попадат в приоритетните направления на тематичните области на  Иновационната стратегия за интелигентна специализация.

Ще бъдат финансирани още дейности, свързани с придобиване на машини, съоръжения и оборудване, както и специализиран софтуер, патенти, лицензи, „ноу хау” и др.

По операцията са допустими за изпълнение и дейности относно осигуряването на защита на индустриалната собственост на национално и международно равнище и ползване на необходимата за това експертна помощ.

Фирмите могат да подават своите проектни предложения по електронен път до 16:30 часа на 30.04.2020 г.

Пълният пакет документи по операцията е публикуван на интернет адреса на Оперативна програма „Иновации и конкурентоспособност“ 2014-2020 г.: www.opic.bg, на Единния информационен портал за обща информация за управлението на Европейските структурни и инвестиционни фондове: www.eufunds.bg, както и на Информационната система за управление и наблюдение на Структурните инструменти на ЕС в България (ИСУН 2020): https://eumis2020.government.bg.

Подробна информация за условията за кандидатстване по процедурата  „Стимулиране внедряването на иновации от съществуващи предприятия“ може да бъде получена в Областен информационен център Сливен всеки работен ден от 08:00 ч. до 17:00 ч.

Областен информационен център Сливен е част от мрежата от 28 информационни центъра за популяризиране на Европейските структурни и инвестиционни фондове, финансирани по ОП „Добро управление“, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд.