Стартира есенна кампания за събиране на опасни отпадъци от домакинствата

Община Сливен и „БАЛБОК ИНЖЕНЕРИНГ“ АД организират мобилен събирателен пункт за безвъзмездно приемане на опасни отпадъци от домакинствата и последващото им третиране на 27 и 28 октомври от 10 до 16 часа в ж. к. „Българка“ (паркинг, западно от хипермаркет „КАУФЛАНД“, до „Битака“)

Основни групи опасни отпадъци, образувани в домакинствата са:

– Живак и живаксъдържащи уреди – живачни термометри и ампули, прекъсвачи,

живак (с изключение на луминесцентни лампи);

– Лакове и бояджийски материали – бои, лакове, разредители и разтворители за

боя, терпентин и др;

– Домакински препарати и химикали – почистващи препарати, белина, дезинфектанти, дезодоранти, киселини, основи, реактиви и др.;

– Мастила и замърсени опаковки – опаковки, съдържащи опасни вещества;

– Негодни препарати за растителна защита – пестициди;

– Фармацевтични продукти – лекарства с изтекъл срок на годност

Включването на отпадъци с опасни свойства в общия поток битови отпадъци влияе отрицателно върху здравето на хората, замърсява околната среда и нарушава нормалната експлоатация на депата за отпадъци. След употреба отделете опаковките заедно с остатъка от продукта и ги предайте в мобилния събирателен пункт на обявените дати.

За информация: www.balbok.com