Среща с ръководството на EVN се състоя в Областна администрация Сливен

Среща с ръководството на EVN се състоя днес в Областна администрация. В нея взеха участие Калина Трифонова, заместник-председател на Съвета на директорите на EVN България, Йоахим Гасер, председател на Съвета на директорите на Електроразпределение Юг, заместник-областният управител Антоний Андонов и Мартина Златева, директор на Дирекция „Административен контрол, регионално развитие и държавна собственост“ в Областна администрация Сливен.

В началото на срещата г-жа Трифонова посочи, че е традиция ръководството на компанията да се среща със своите местни партньори поне два пъти годишно, за да се обсъдят бъдещите проекти и текущи задачи. От своя страна заместник-областният управител изрази задоволство от доброто партньорство с EVN , особено по време на критични за електропреносната мрежа ситуации, както и готовността на Областна администрация Сливен за прагматично сътрудничество при решаване на конкретни казуси, свързани с интересите на бизнеса и местната общност.

В хода на срещата бяха дискутирани няколко конкретни теми, сред които необходимостта от преместване на стълбовете за високо напрежение, намиращи се в сервитута на главния довеждащ водопровод от яз. „Асеновец“ към пречиствателната станция за питейни води на град Сливен, необходимостта от укрепване бреговете на река Тунджа по протежение на електропровода към Централната помпена станция при село Червенаково, облекчаване на сроковете и процедурите за присъединяване към електропреносната мрежа на бизнеса и домакинствата, както и съкращаването на сроковете за включване на фотоволтаичните централи към мрежата на EVN.

От думите на г-жа Калина Трифонова, заместник-председател на Съвета на директорите на EVN България, стана ясно, че към момента заявените обеми електроенергия, произведена от фотоволтаици и други ВЕИ източници, надвишават десетки пъти възможностите на електропреносната система на EVN да ги поеме. Причина за това е липсата на ясна държавна регулация при планирането и районирането на необходимите обеми електроенергия по вид и количество. Това от своя страна води до стрес в дейността на дружеството EVN и трудности при прогнозирането на необходимите нови инвестиции в електропреносните му мрежи. От друга страна, компанията среща затруднения при намирането на добре обучени кадри. За целта от няколко години EVN България инвестира в т. нар. дуално обучение в професионалните гимназии с паралелки по електротехника и електроника, каквато е и сливенската ПГЕЕ „Мария Кюри“. Част от учениците в тях стават стипендианти на EVN, след което биват наемани като служители в дружеството. Г-жа Трифонова информира още, че вече са предприети мерки за подобряване на клиентското обслужване, като то е в процес на разделяне на две – за бизнес и за битови потребители.

1500 души наброява персоналът на EVN България. До месец май 2022 г. компанията е реализирала инвестиция от 2 милиарда лева в нашата страна. Сливен е на първо място по заявени нови мощности за производство на електроенергия, съобщиха още от EVN по време на срещата. Към края на месец септември въведените в експлоатация обекти в региона са 738, с обща инсталирана мощност от 130, 2 мегавата. Едновременно с това заявените за присъединяване мощности в региона са за 293 мегавата, а самите заявления за потребление – едва за 19 мегавата.

Заместник-областният управител Антоний Андонов заяви готовността на Областна администрация Сливен и занапред да оказва максимално съдействие на EVN България при разрешаването на конкретни казуси и проблеми, както е подобаващо за един предвидим и надежден партньор.