Средната брутна заплата за декември стигна 1349 лв.

Средната брутна работна заплата за октомври 2019 г. е 1 296 лв., за ноември 1 294 лв., и за декември – 1 349 лева.

Тя нараства спрямо третото тримесечие на 2019 г. с 5.1%. Икономическите дейности, в които е регистрирано най-голямо увеличение, са „Образование“ – с 14.8%, „Финансови и застрахователни дейности“ – с 9.2%, и „Производство и разпределение на електрическа и топлинна енергия и на газообразни горива“ – с 9.1%.

Икономическите дейности с най-високо средномесечно трудово възнаграждение на наетите през четвъртото тримесечие на 2019 г. са „Създаване и разпространение на информация и творчески продукти; далекосъобщения“ – 3 090 лева, „Производство и разпределение на електрическа и топлинна енергия и на газообразни горива“ – 2 161 лева, „Финансови и застрахователни дейности“ – 2 155 лева.

Най-нископлатени са били наетите в „Хотелиерство и ресторантьорство“ – 766 лева, „Други дейности“ – 964 лева, „Селско, горско и рибно стопанство“ – 1 009 лева.

Спрямо същия период на предходната година средната месечна работна заплата през четвъртото тримесечие на 2019 г. в обществения сектор нараства с 12.2%, а в частния – с 12.1%.

По предварителни данни на НСИ наетите по трудов договор към края на декември 201 г. намаляват с 23.7 хил., или с 1.0%, спрямо края на септември 2019 г., като достигат 2.29 милиона.

Спрямо края на третото тримесечие на 2019 г. най-голямо намаление на наетите лица се наблюдава в хотелиерството и ресторантьорството – с 11.1%, а най-голямо в „Хуманно здравеопазване и социална работа“ – с 1.6%.

В края на декември 2019 г. в сравнение с края на декември 2018 г. наетите лица по трудово и служебно правоотношение намаляват с 2.6 хил., или с 0.1%.