Спиране на водоподаването в Сливен утре

„Водоснабдяване и Канализация – Сливен“ ООД уведомява своите потребители, че във
връзка с изпълнението на строително-монтажните работи за: „Изграждане на нови и
реконструкция на съществуващи водопроводни и канализационни мрежи и съоръжения
на гр. Сливен, вкл. водопроводи до и от ПСПВ и мерки за ефективност, съгласно
условията на ФИДИК Жълта книга“,

във връзка с изграждането на водопровод по бул. „Тракия“ и връзка със съществуващи водопроводи, ще бъде спряно водоподаването
на 31.01.2023 г. (вторник) за бул. „Тракия“ от Висока зона от водоснабдителната мрежа на гр. Сливен от 08:00 часа до 17:00 часа. 

Строително-монтажните работи са във връзка с изпълнението на проект „Доизграждане и рехабилитация на водоснабдителната и канализационната инфраструктура в агломерации с население с над 10 000 еквивалент жители, попадащи в обхвата на обособената територия на „Водоснабдяване и Канализация – Сливен“ ООД“, процедура № BG16M1OP002-1.016 “Изграждане на ВиК инфраструктура“, финансиран от Оперативна програма „Околна среда“ 2014-2020, съфинансиран от Европейския съюз чрез Кохезионен фонд.
Водоснабдяване и Канализация – Сливен ООД се извинява на своите потребители за причиненото неудобство.