Сливенските жени живеят по-дълго от мъжете

Очакваната средна продължителност на предстоящия живот общо за населението на област Сливен, изчислена за периода 2018 – 2020 г. е 72.4 години, като спрямо предходния период (2017 – 2019 г.) тя намалява с 0.4 години. Средната продължителност на живота в областта е с 2.2 години по-ниска от средната за страната – 74.6 години

Различната смъртност при мъжете и жените определя и различната средна продължителност на живота при тези категории население. Средната продължителност на живота при мъжете в област Сливен е 69.1 години, докато при жените е по-висока – 75.8 години. При мъжете равнището на показателя за област Сливен е по-високо с 2.0 години от средното за страната, а при жените съответно с 2.4 години.

В периода между 2012 и 2020 г. очакваната средна продължителност на предстоящия живот в област Сливен е нараснала с 0.5 години. При мъжете тя се е увеличила с 1.2 години, a при жените е намаляла с 0.2 години. Най-голяма е била разликата в очакваната средна продължителност на предстоящия живот по пол през периодите 2010 – 2012 г. и 2012 – 2014 – 8.0 години, а най-малка през периода 2018 – 2020 – 6.7 години в полза на жените.