Сливенският бизнес коледен „подарък“ от общината – по-високи данъци и такси

Първото сериозно управленско решение на новия стар екип на Община Сливен е да вдигне данъците и таксите за бизнеса. Съответната наредба вече е внесена в Общински съвет и ще бъде обсъждана на декемврийската му сесия.

Тя е актуална от 15 ноември като на заинтересованите лица е даден 30 дневен срок, който вече е преполовен, за предложения и коментари по нея.

Ето какво планира общината да събира от бизнеса:

За рециклиране и поддръжка на депата таксата се вдига от 0,58 на 0,77 промила.

За почистване на улиците и други площи таксата става от 0,32 на 0,43 промила.

За останалите населени места същите услуги стават 1,24, 1,19 и 0,67 при досегашни 0,94, 0,90 и 0,51 промила.

Проектът предвижда за нежилищни имоти да се плаща 2 на хиляда върху данъчната оценка в землището на Сливен /сега е 1,50 на хиляда/ и 3,10 на хиляда в останалите населени места /сега 2,35 на хиляда/.

За нежилищни имоти в землището на Сливен ще се плаща още: за осигуряване на съдове и извозване и депониране на отпадъците – 0,80 ‰; за рециклиране и поддръжка на депата – 0,77 ‰ и за почистване на улици, алеи, паркове и други площи –  0,43 ‰. Сега тези цифри са съответно 0,60, 0,58 и 0,32 на хиляда.

За останалите населени места промилите стават съответно – 1,24, 1,19 и 0,67 при досегашни 0,94, 0,90 и 0,51 на хиляда.

Вдига се и годишната такса са предоставяне и изхвърляне веднъж седмично на на контейнер тип „бобър“ – от 3 834 лв. на 4 627 лева.

Предлагаме ви целия проект за изменение на наредбата.

На заинтересованите лица се предоставя 30-дневен срок, считано от 15.11.2019 г., за предложения и становища по настоящия проект на Наредба за изменение и допълнение на Наредбата за определянето и администрирането на местните такси и цени на услуги и предоставяни права на територията на община Сливен Предложения могат да бъдат депозирани на следния електронен адрес: kmet@sliven.bg

ПРОЕКТ

НАРЕДБА

ЗА ИЗМЕНЕНИЕ И ДОПЪЛНЕНИЕ НА НАРЕДБАТА ЗА ОПРЕДЕЛЯНЕТО И АДМИНИСТРИРАНЕТО НА МЕСТНИТЕ ТАКСИ И ЦЕНИ НА УСЛУГИ И ПРЕДОСТАВЯНИ ПРАВА НА ТЕРИТОРИЯТА НА ОБЩИНА СЛИВЕН

  1. В чл. 16, ал. 4, се правят следните изменения и допълнения:

Точка 2 се изменя и допълва, както следва:

„2. За нежилищни имоти – 2,00 на хиляда върху данъчната оценка, в землището на гр.Сливен и 3,10 на хиляда в землищата на останалите населени места, в т.ч.:

2.1. за нежилищни имоти в землището на гр.Сливен:

а) осигуряване на съдове за съхраняване на битовите отпадъци; събиране на битовите отпадъци и транспортирането им до депата за обезвреждането им за сметосъбиране и сметоизвозване – 0,80 ‰;

б) проучване, проектиране, поддържане, експлоатация, закриване и мониторинг на депата за битовите отпадъци или съоръжения за обезвреждане, рециклиране и оползотворяване на битови отпадъци, включително отчисленията по чл.60 и чл.64 от Закона за управление на отпадъците – 0,77 ‰;

в) почистване на уличните платна, площадите, алеите, парковете и другите територии на населените места, предназначени за обществено ползване – 0,43 ‰;

2.2. за нежилищни имоти в землищата на останалите населени места:

а) осигуряване на съдове за съхраняване на битовите отпадъци, събиране на битовите отпадъци и транспортирането им до депата за обезвреждането им за сметосъбиране и сметоизвозване – 1,24 ‰;

б) закриване и мониторинг на депата за битовите отпадъци или съоръжения за обезвреждане, рециклиране и оползотворяване на битови отпадъци, включително отчисленията по чл.60 и чл.64 от Закона за управление на отпадъците – 1,19 ‰;

в) почистване на уличните платна, площадите, алеите, парковете и другите територии на населените места, предназначени за обществено ползване – 0,67 ‰.“

Точка 2а се изменя както следва:

Текстът „таксата е 3834 лв.“ се заменя с текст: „таксата е 4627 лв.“

Преходни и заключителни разпоредби

  1. Наредбата влиза в сила от 01.01.2020 г.
  2. (1) Всички лица в това число и лицата, които са подали декларации по реда на чл. 16, ал. 4, т.2б.1 – до 31 октомври 2019 г., могат в срок до 17 януари 2020 г. да подадат нова декларация. В срок от една седмица общинската администрация извършва проверка по реда на т. 2б.2. Ако са констатирани нередовности, същите се отстраняват в едноседмичен срок, но не по-късно от 31.01.2020 г.

(2) Ако в срока по ал. 1, лицата не подадат нови декларации, подлежат на облагане с таксата определената в чл. 16, ал. 4, т. 2а.