Сливенски села ще имат възможност да кандидатстват по Програмата за развитие на селските райони

Общински съвет-Сливен се събира на редовна сесия този четвъртък – 24 февруари, обяви председателят Димитър Митев. В предварителния дневен ред са заложени 38 точки.

Две от предложенията касаят даването на съгласие Община Сливен да бъде включена към Сдружения с нестопанска цел в обществена полза – Местна инициативна група (МИГ). Едното сдружение е „МИГ-Твърдица”, а второто, „МИГ- Стралджа 2016“. По този начин сливенските села, които граничат с тези от общините Твърдица и Стралджа, ще бъдат включени в Стратегията за водено от общностите местно развитие на двете местни инициативни групи за новия програмен период 2021-2027. По мнение на председателя Митев това е важна стъпка и ще даде възможност на читалища, търговци, земеделски производители и физически лица от тези населени места, да кандидатстват за финансиране по мерките от Програмата за развитие на селските райони. Те ще могат да се възползват и от възможностите, които предлагат и останалите Оперативни програми в България.

Сред точките за гласуване попадат още отчетите за изпълнение на общинската програма за управление за 2021 г. и за изпълнение на решенията на местния парламент за второто полугодие на 2021 г., включително и на отчетените, като неизпълнени. Ще бъде разгледан и отчетът за дейността на общинския съвет и неговите постоянни комисии за периода 31 юли-31 декември 2021 г.

Митев отбеляза, че в дневния ред на предстоящата сесия са включени и обичайните разпоредителни сделки с общинска собственост, съгласуване и изработване на подробни устройствени планове, а също и отпускане на финансови помощи на граждани.

Предстои да бъде гласуван и отчетът за състоянието на общинската собственост и резултатите от нейното управление по видове и категории за 2021 г., съгласно Закона за общинската собственост.

На предстоящото заседание ще гласуват и отчета на Местната комисия за борба срещу противообществените прояви на малолетните и непълнолетните за изминалата 2021 г.

Димитър Митев отбеляза, че към момента са постъпили две допълнителни предложения. Едното касае разпоредителна сделка с недвижимо имущество, а второто – откриване на процедура за отдаване под наем на помещение в СУ „Константин Константинов“ за стоматологичен кабинет.

Редовното заседание ще се проведе в зала „Май“ от 9 ч., при спазване на противоепидемичните мерки.