Сливенска област е с най-висок относителен дял на бедните

Индикаторите за бедност и социално включване са част от общите показатели на Европейската общност за проследяване на напредъка на страните в борбата с бедността и социалната изолация. Основен източник на статистически данни за пресмятане на общите индикатори е ежегодно провежданото Наблюдение на доходите и условията на живот (EU-SILC).

През 2020 г., линията на бедност общо за страната е 451.00 лв. средномесечно на лице от домакинство. При този размер на линията под прага на бедност са били 1659.9 хил. лица или 23.8% от населението на България.

Данните от изследването позволяват изчисляване на линия на бедност за всяка област. Приложен е същия метод както при линията на бедност на национално ниво – 60% от средния общ разполагаем нетен доход на домакинствата в рамките на областта. За 2020 г. в област Сливен размерът на линията на бедност е 344.83 лв. средномесечно на лице от домакинство, като под прага на тази линия е живяло 31.3% от населението на областта.

През 2020 г. най-ниската линия на бедност се наблюдава в областите Монтана и Видин – съответно 270 и 297 лв., а най-високата – в област София (столица) (718 лв.), следвана от областите Перник (506 лв.) и Варна (480 лeвa). Най-висок е относителният дял на бедните в областите Сливен – 31.3%, Монтана – 29.4%, Силистра – 29.1%, и Бургас – 29.0%. Най-нисък е относителният дял на бедните в областите Габрово – 12.3%, Разград – 12.6%, и Шумен – 16.4%.

Спрямо предходната година размерът на линията на бедност за област Сливен се понижава с 0.2%, а относителният дял на бедното население се увеличава с 1.2 процентни пункта. В областта относителният дял на бедност при мъжете е 29.6%, а при жените – 32.9%. Разликата в равнищата на бедност по пол е 3.3 процентни пункта при 4.1 пункта за страната. В сравнение с предходната година, относителният дял на бедност при мъжете в област Сливен се увеличава с 1.1 процентни пункта, а при жените – с 1.3 процентни пункта.

Системата за социална защита има съществено значение за редуциране на бедността. Данните за 2020 г. на национално ниво показват, че ако в доходите на домакинствата се включат доходите от пенсии, но се изключат останалите социални трансфери, равнището на бедност се повишава от 23.8% до 29.9%, или с 6.1 процентни пункта за страната, а за област Сливен равнището на бедност се повишава от 31.3% до 35.7% или с 4.4 процентни пункта. Съответно при изключване на пенсиите и останалите социални трансфери равнището на бедност за областта нараства до 50.6% или с 19.3 процентни пункта.

Поляризацията на населението в област Сливен по доход, измерен чрез съотношението на доходите между бедните и богатите слоеве на обществото за 2020 г. показва, че най-бедните 20% в областта имат 8.7 пъти по-нисък доход от най–богатите 20%, като спрямо 2019 г. поляризацията е по-слабо изразена.

В общите показатели за оценка на бедността са включени и субективни индикатори, свързани с материални лишения. Те показват субективната оценка и личните нагласи на лицата и домакинствата относно възможностите за задоволяване на отделни нужди и потребности. За оценка на материалните лишения на домакинствата се използват девет въпроса, свързани с потреблението на конкретни стоки и услуги. През 2020 г. 19.4% от населението на страната живее в материални лишения, а в област Сливен този показател е 34.1%. В областта в материални лишения живеят 32.8% от мъжете и 35.4% от жените.

В изследването „Статистика на доходите и условията на живот от 2013 г. се събират данни за материалните лишения на децата в домакинството (на възраст между 1 и 15 години). През 2020 г. в област Сливен относителният дял на децата с материални лишения (лишени от поне един от 13 показателя) е 22.6%, спрямо 2019 г. този показател намалява с 19.6 процентни пункта.

Домакинства на безработни или с нисък интензитет на икономическа активност и безработни домакинства в изследването се считат домакинствата, чиито членове не са били заети през последните четири седмици, т.е. всички членове на домакинството на 16 и повече навършени години са били или безработни, или неактивни. Ниската икономическа активност за домакинството се отнася до съотношението между броя месеци, в които всеки член от домакинството във възрастовата група 18 – 59 години е бил работещ през предходната година (реално отработени месеци), към общия брой месеци, които теоретично би могъл да отработи същият член на домакинството при пълна заетост. За лицата, които декларират, че работят на непълно работно време, броят на месеците се преизчислява на пълно работно време въз основа на отработените часове.

Лица, живеещи в домакинства с нисък интензитет на икономическа активност, се дефинират като лица от възрастовата група 0 – 59 години, живеещи в домакинство, където възрастните (18 – 59-годишните с изключение на учащите от възрастовата група 18 – 24 години) работят под 20% от техния потенциал през референтния период.

През 2020 г. в домакинства с нисък интензитет на икономическа активност живеят 8.1 хил. лица на възраст 18 – 59 години, или 9.1% от населението, като спрямо 2019 г. относителният им дял се увеличава с 2.5 процентни пункта.

Във връзка с поставените цели по ключови области в стратегията „Европа 2020“ от изследването на доходите и условията на живот (EU-SILC) се изчислява комбиниран показател за регулярен мониторинг на напредъка на страните при изпълнение на националните подцели. Показателят включва лица, живеещи в риск от бедност, с материални лишения и в домакинства на безработни или с нисък интензитет на икономическа активност.

За област Сливен индикаторът сочи, че 83.1 хил. лица, или 45.0% от населението на областта се нуждае от специални грижи за справяне с бедността, социалното разслоение и изключването от активна трудова дейност. От тях 38.3 хил. души са мъже, а 44.8 хил. са жени. Спрямо 2019 г. този показател се е увеличил с 2.5%.