Сливенска област е на 13-о място по брой на населението

Населението на област Сливен към 31.12.2019 г. е 184 119 души или 2.7 % от населението на страната и нарежда областта на 13-о място по брой на населението – непосредствено след област Русе (215 477 души) и преди Шумен (172 262 души). Тенденцията на намаление се запазва и в сравнение с предходната 2018 г. населението намалява с 2 376 души или с 1.3%. Това намаление е в резултат, както на отрицателния механичен прираст (разликата между зеселените и изселените) – минус 1 836 души, така и на отрицателния естествен прираст на населението (разликата между живородените и умрелите) – минус 540. Това сочат данни на Националния статистически институт.

Броят на населението в община Сливен намалява с 1 393 души и в края на годината е 117 579 души. Населението в община Нова Загора е 35 290 и също намалява в сравнение с предходната година с 659 души. В общините Котел и Твърдица населението спрямо предходната година намалява съответно със 181 и 143 души като към 31.12.2019 г. то е 17 980 в община Котел и в община Твърдица  – 13 270 души.

Мъжете в област Сливен са 89 422 (48.6%), а жените – 94 697 (51.4%). В сравнение с 2018 г. мъжете намаляват с 1 214 души, или с 1.3%, а жените съответно с 1 162, или с 1.2%. В общия брой на населението жените продължават да са повече и на 1 000 мъже се падат 1 059 жени.

Възпроизводството на трудоспособното население се характеризира чрез коефициента на демографско заместване, който показва съотношението между броя на влизащите в трудоспособна възраст (15 – 19 години) и броя на излизащите от трудоспособна възраст (60 – 64 години). Към 31.12.2019 г. това съотношение е 66 за страната. Най-благоприятно е съотношението в област Сливен – 88 души.

Продължава процесът на остаряване на населението, който се изразява в увеличаване на дела на населението на 65 и повече навършени години. Тенденцията на застаряване на населението води до промени и в неговата основна възрастова структура – под, във и над трудоспособна възраст. Влияние върху съвкупностите на населението във и над трудоспособна възраст оказват както застаряването на населението, така и законодателните промени при определянето на възрастовите граници за пенсиониране.

Към 31.12.2019 г. относителният дял на лицата на 65 и повече навършени години е 20.2% (37 225) от населението на областта. В сравнение с 2018 г. този дял нараства с 0.4 процентни пункта.

Към 31.12.2019 г. децата до 15 години в област Сливен са 34 028, или 18.5% от общия брой на населението и е най-високия за страната. Спрямо 2018 г. този дял се остава непроменен.

Застаряването на населението води до повишаване на неговата средна възраст, която е 41.6 години при 43.9 за страната за 2019 година. Процесът на застаряване на населението се проявява както в селата, така и в градовете, като в градовете средната възраст на населението е 41.9 години, а в селата – 41.0 години. При мъжете средната възраст е 39.8, а при жените съответно – 43.4.

Към края на 2019 г. населените места в област Сливен са 110, от които 6 са градове и 104 – села.

През 2019 г. в градовете живеят 121 033 души, а в селата 63 086 или съответно 65.7% и 34.3% от населението на областта.