Сливен с най-висока раждаемост в страната

През 2019 г. в област Сливен са родени 2 315 деца, от които  живородените са 2 291 или 99.0%. В сравнение с предходната година броят на живородените се е увеличил с 33 деца, или с 1.5%. От всички живородени през 2019 г. 1 165 са момчета, а 1 126 са момичета. Брачните раждания са 619, а извънбрачните са 1 696 или 73.3% от всички родени. Това сочат данни на Националия статистически институт.

Коефициентът на раждаемост през 2019 г. (брой живородени деца на 1000 души от средногодишния брой на населението) е 12.4‰ и отново е най-високият за страната.

В градовете и селата живородените са съответно 1 337 и 954 деца. Коефициентът на раждаемост в градовете е 11.0‰, а в селата – 15.1‰.

През 2019 г. броят на живородените от майки под 20 години е 648. Броят деца, родени от жени на възраст на 40 и повече години е 62.

Тоталният коефициент на плодовитост (среден брой живородени деца, които би родила една жена през целия си фертилен период съобразно повъзрастовата плодовитост през отчетната година) е един от основните показатели, характеризиращи плодовитостта на жените. През 2019 г. средният брой живородени деца от една жена в област Сливен е 2.35 и нараства спрямо 2018 г. с 0.09.

Средната възраст на жените при раждане на дете остава непроменена в сравнение с 2018 г. и е 25.3 години, докато средната възраст на жените при раждане на първо дете спада с 0.01 спрямо 2018 г. и достига 22.9 години.

В общата смъртност на населението няма съществени изменения. През 2019 г. в област Сливен броят на умрелите е 2 831 души или с 86 по-малко спрямо предходната година. Коефициентът на обща смъртност (брой умрели лица на 1 000 души от средногодишния брой на населението) е 15.3‰ при 15.5‰ за страната. Смъртността сред мъжете (16.5‰) продължава да бъде по-висока в сравнение със смъртността сред жените (14.1‰). През 2019 г. на 1 000 жени умират 1 103 мъже.

През 2019 г. коефициентът на детска смъртност (умрелите деца на възраст до една година на 1 000 живородени) за област Сливен е 14.4‰. Той бележи ръст спрямо 2018 г. с 6.0 пункта.

Разликата между живородените и умрелите представлява естественият прираст на населението. През 2019 г. естественият прираст на населението в област Сливен е отрицателен – минус 540 души. За предходната година той също е отрицателен (- 659) души.

Стойността на коефициента на естествения прираст в областта (разликата между ражданията и умиранията на 1 000 души от средногодишния брой на населението) е минус 2.9‰, което отрежда на областта по-добра позиция спрямо средното за страната (- 6.7‰ ). Коефициентът на естествения прираст в градовете е минус 2.6‰, а в селата – минус 3.4‰ или намалението на населението в резултат на естествения прираст се дължи предимно на негативните демографски тенденции в селата.