Ще дават до 3000 лв. еднократна помощ при раждане на бебе в Ямбол

По предложение на кмета на Община Ямбол Валентин Ревански се подготвя проект за отпускане на финансова помощ по Програма на Община Ямбол „Децата на Ямбол“.

Между 200 и 3000 лева ще е еднократна помощ при раждане на бебе в Ямбол. Кандидатите трябва да отговарят на определени условия, сред които жителство и образование. Предвижда се проектът да бъде гласуван на сесия на Общински съвет – Ямбол през месец септември. Ако той бъде подкрепен от общинските съветници, родителите ще имат възможност да кандидатстват за финансова помощ в началото на следващата година.

Към настоящият момент в община Ямбол липсва подзаконов нормативен акт, въз основа на който да се отпускат финансови средства за деца. С предлагания проект на   Правилник са разписани ясни и прозрачни правила за предоставяне на финансова помощ за новородено и деца в община Ямбол, както и подпомагане на семействата на последващи етапи –при записване на детето на детска градина и на училище, финансово подпомагане за стимулиране на спортните заложби на децата, с което се цели задържане на млади и образовани хора в общината.

Право да получи одобрената финансова помощ ще има майката на детето, вписана в удостоверението / акта за раждане, независимо от доходите на родителите, като съответно всеки от родителите на детето има право да подаде заявление за отпускане на финансова помощ.

Условията за отпускане на финансовата помощ по проектоправилника са следните:

– родителите да не са оставили за отглеждане в специализирана институция новороденото дете и да не са с отнети родителските права, посредством влязло в сила съдебно решение;

–  детето да е родено след 31.12.2020 г. При раждане на близнаци финансовата помощ се изплаща за всяко дете близнак, като сумата се определя съобразно броя на предходно родените деца от майката на новородените;

–  родителите на новороденото дете трябва да са навършили осемнадесет години към датата на раждане на детето;

– новороденото дете следва да е с регистриран постоянен и настоящ адрес на територията на община Ямбол и към момента на подаване на заявлението единият от родителите да е с регистриран постоянен и настоящ адрес на територията на община Ямбол, не по-малко от пет последователни години назад, считано от датата на раждане на детето;

– майката и бащата на бебето трябва да имат непрекъснати здравно осигурителни права към момента на подаване на заявлението за отпускане на финансовата помощ;

–  родителите на новороденото дете следва да бъдат със завършено средно образование към датата на подаване на заявлението;

– задължително условие е и родителите на новороденото да нямат изискуеми задължения към Община Ямбол към момента на подаване на заявлението за отпускане на финансовата помощ.

За отпускане на финансовата помощ от общинския бюджет за всяко дете, както и за получаване на всяка следваща част от отпуснатата сума, родителите ще следва да представят към заявлението допълнително и декларация или удостоверение в оригинал от личния лекар на детето за редовно извършени задължителни имунизации и реимунизации, съгласно актуалния Имунизационен календар на Република България на Регионалната здравна инспекция към Министерството на здравеопазването.

Размерът на финансовата помощ за всяко новородено дете, чиито родители отговарят на условията ще се диференцира съобразно завършеното образование на родителите, както следва:

-за първо дете на родителите: 200 лева – в случаите, когато и двамата родителите притежават завършено средно образование; 250 лева – в случаите, когато единият родител притежава завършено средно образование, а другият – завършено висше образование; 300 лева – в случаите, когато и двамата родители притежават завършено висше образование;

-за второ дете на родителите – 400 лева – в случаите, когато и двамата родители притежават завършено средно образование; 500 (петстотин) лева – в случаите, когато единият родител притежава завършено средно образование, а другият – завършено висше образование; 600 лева – в случаите, когато и двамата родители притежават завършено висше образование;

-за трето и всяко следващо дете на родителите: 2000 лева – в случаите, когато и двамата родителите притежават завършено средно образование, които ще им бъдат отпуснати на три етапа: 1000 лева след раждане на детето, 500 лева при записване на детето в детска градина и 500 лева при записване в училище; 2500 лева – в случаите, когато един от родителите притежава завършено средно образование, а другият притежава завършено висше образование, които ще им бъдат отпуснати на три етапа: 1200 лева след раждане на детето, 650 лева при записване на детето в детска градина и 650 лева при записване в училище; 3000 лева – в случаите, когато и двамата родители притежават завършено висше образование, които ще им бъдат отпуснати на три етапа: 1500 лева след раждане на детето, 750 лева при записване на детето в детска градина и 750 лева при записване в училище.

Вторият и трети етап от финансовата помощ за всяко трето и следващо дете се изплащат на родителите на детето само при условие, че то е записано в детска градина или училище, намиращо се на територията на община Ямбол. Предоставянето на сумата от втори и трети етапи е обусловено от успешното получаване на сумата от предходния етап и при условие, че няма промяна в постоянния адрес на детето, който трябва да бъде на територията на община Ямбол.

Семейства с повече от едно дете могат да ползват услугите на спортен клуб по избор на територията на община Ямбол за период до навършване на 18 години на едно от децата, изцяло с финансова подкрепа от общината.

Назначената комисия ежемесечно разглежда постъпилите заявления и декларации, заедно с приложените към тях документи и въз основа на предоставените документи, комисията изготвя предложение до Общински съвет – Ямбол за отпускане на финансовата помощ.

Предоставянето на средствата ще се извършва след решение на Общинския съвет до изчерпването на планираната сума от бюджета на Община Ямбол.

Финансовата помощ ще се изплаща в едномесечен срок от влизане в сила на решението на Общински съвет – Ямбол.

Всяка година с приемане на годишния бюджет Общински съвет – Ямбол ще определя при приемане на общинския бюджет и общия размер на средствата за отпускане на финансова помощ в размер на 100 000 лева, предвидени по реда на проектоправилника, които могат да бъдат допълвани чрез дарения от физически и юридически лица, изразили писмено волята си за направеното дарение.