Селата от община Сливен – с възможност за финансиране по Програмата за развитие на селските райони

За първи път селата на територията на община Сливен, която е най-голямата по територия община в България, ще имат възможност за достъп до финансиране от Програмата за развитие на селските райони. То е по линията на подхода ЛИДЕР, чрез изпълнение на Стратегия за Водено от общностите местно развитие (ВОМР), изпълнението, на което се прилага от създадени Местни инициативни групи (МИГ).

В средата на 2022 г. Общини Сливен обедини усилия с общините Твърдица, Тунджа, Котел и Стралджа и създадените на тяхна територия Месни инициативни групи. Те подадоха съвместно проектни предложения за финансиране на дейности по подготовка на Стратегии за развитие на тези населени места за периода 2023 – 2027 г. Проектните предложения бяха подадени по подмярка 19.1 „Помощ за подготвителни дейности“ от Мярка 19 „Водено от общностите местно развитие“ на Програмата за развитие на селските райони 2014-2020 г.

За общите  действия между общините Твърдица и Сливен, през 2022 г., се регистрира нова местна инициативна група – МИГ „Твърдица- Сливен- долината на прасковите“, в която участват селата Бинкос, Бяла, Гавраилово, Голямо Чочовени, Градско, Малко Чочовени, Новачево, Селиминово, Струпец, Чинтулово, Старо село, Злати войвода, Въглен и Ковачите.

Вече са факт подписаните договори за финансиране на Стратегии  за развитие на съществуващите „МИГ Тунджа“, „МИГ Твърдица- Сливен –долината на прасковите“ и на Община Котел. Предстои подписване на договор и от страна на „МИГ Стралджа-2016 г.“

В рамките на изпълнение на тези проекти, ще се създадат нови Местни инициативни групи между селата от община Сливен със следното разпределение: Община Тунджа и селата: Крушаре, Чокоба и Бозаджии; Общини Котел и Върбица и селата:  Божевци, Изгрев, Ичера, Зайчаре, Камен , Гергевец, Раково, Самуилово, Сотиря, Средорек, Стара река, Тополчане, Глуфишево, Николаево, Панаретовци, Мечкарево.

Община Стралджа и селата: Блатец, Горно Александрово, Глушник,  Драгоданово, Желю войвода,  Калояново и  Трапоклово.

Към настоящия момент общо 40 населени места от община Сливен, от всичките 44 населени места, са включени със своите територии за създаването на нови сдружения на местни инициативни групи.

Освен създаване на нови сдружения в рамките на проектите, ще се изготвят и Стратегии за развитие на тези населени места за периода 2023 -2027 г. Предвижда се кампанията да  премине през няколко етапа – популяризиране на процеса по разработване на Стратегия за ВОМР; обучение на местни лидери и заинтересовани страни, проучване и анализи на териториите, консултиране с местните общности за подготовка на стратегии, както и изготвяне на самата стратегия. Тези дейности трябва да бъдат извършени в рамките на шест месеца.

Изработването на Стратегии за развитие ще даде за първи път достъп на селата от община Сливен до Програмата за развитие на селските райони и финансирането на проекти, както на организации от публичния, частния, неправителствения сектор и физически лица. За периода 2023 – 2027 г., има възможност за получаване на финансиране от различни източници – Програмата за развитие на селските райони 2021-2027, Програма „Развитие на човешките ресурси“ 2021 – 2027 г., Програма „Конкурентоспособност и иновации в предприятията“ 2021 – 2027 г., Програма „Околна среда“ 2021 – 2027 г., Програма „Образование“ 2021 – 2027 г., или т.н. многофондово финансиране.

Важното при подхода ВОМР и прилагане на Стратегиите за местно развитие е, че местните хора вземат решенията за стратегията и избора на приоритети. Изготвят се и се  финансират проекти, които отговарят на нуждите на местното население,  насочени към решаване на икономически, социални и екологични проблеми. Насърчава се местното производство, развитието на икономиката, подобряването на условията за живот и чистата околна среда. По този начин се създават и възможности за по-добър живот и за привличане на  нови жители на териториите на селските райони.