Сектор „Промишленост” е най-големият работодател в Сливенска област

  1. Общ преглед

По окончателни данни годишен отчет за дейността си през 2018 г. в НСИ са представили общо 7 109 нефинансови предприятия, извършвали стопанска дейност на територията на област Сливен. Те са реализирали нетни приходи от продажби за 3 041 млн. лв., а произведената продукция достига 2 201 млн. лева. Заетите лица в нефинансовите предприятия са 36 339. Това сочат данни на Националния статистически институт (НСИ).

В областната икономика преобладават микропредприятията (до 9 заети) – 92.9% от общия брой. Малките предприятия (от 10 до 49 заети) са 6.0%, средните предприятия (от 50 до 249 заети) – 1.0%, а големите (с 250 и повече заети) – 0.1%.

Нефинансовите предприятия в Сливенска област приключват 2018 г. с положителен финансов резултат от 193 млн. лева. През 2018 г. нефинансовите предприятия, реализирали печалба, са 5 278, на загуба са 1 027 и с нулев финансов резултат – 804.

2. Селско, горско и рибно стопанство

Годишен отчет за дейността си през 2018 г. са представили 592 предприятия от този сектор, или 8.3% от общия брой на нефинансовите предприятия за област Сливен. Нетните приходи от продажби в аграрния сектор през 2018 г. достигат 251 млн. лв. по текущи цени, или 8.2% от общо отчетените за областта. През 2018 г. в сектор „Селско, горско и рибно стопанство” е произведена продукция в размер на 261 млн. лв., или 11.9% от общата за областта. Броят на заетите лица достига 3 891 и формира относителен дял от 10.7% от общия брой на заетите лица в нефинансовите предприятия за областта. Отчетен е положителен финансов резултат от 34 млн. лева.

3. Промишленост

През 2018 г. годишен отчет за дейността си са представили 800 промишлени предприятия, или 11.3% от общия брой на отчетените за областта. Нетните приходи от продажби в промишлеността през 2018 г. по текущи цени достигат 1 306 млн. лева по текущи цени, или 42.9% от нетните приходи за областта. Произведена продукция в промишлените сектори през 2018 г. по текущи цени е в размер на 1 229 млн. лв., или 55.9% от общата за областта. В промишления сектор през 2018 г. броят на заетите лица достига 13 646 и формира най-голям дял – 37.5% от общия брой на заетите в нефинансовите предприятия за областта. Промишлените предприятия приключват 2018 г. с положителен финансов резултат от 32 млн. лева.

4. Строителство

Годишен отчет за дейността си през 2018 г. са представили 259 строителни предприятия, или 3.6% от отчетените нефинансови предприятия в област Сливен. Нетните приходи от продажби в сектор „Строителство” достигат 153 млн. лв. по текущи цени. През 2018 г. в този сектор e произведена продукция на стойност 159 млн. лв., или 7.2% от общата за областта. Заетите лица са 1 877, с относителен дял от 5.2% от общия брой на заетите в нефинансовите предприятия за областта. Строителният сектор завършва 2018 г. с положителен финансов резултат от 17 млн. лв. по текущи цени.

5. Търговия; ремонт на автомобили и мотоциклети

Годишен отчет за дейността си през 2018 г. са представили 2 771 търговски предприятия, или 39.0% от общия брой за областта. Нетните приходи от продажби в сектор „Търговия; ремонт на автомобили и мотоциклети” през 2018 г. достигат 955 млн. лв. по текущи цени. През 2018 г. в сектор „Търговия; ремонт на автомобили и мотоциклети” e произведена продукция в размер на 184 млн. лв., или 8.3% от тази за областта. В търговския сектор работят 7 929 лица, или 21.8% от общия брой на заетите в нефинансовите предприятия за областта. През 2018 г. търговските предприятия реализират положителен финансов резултат от 39 млн. лв. по текущи цени.

6. Услуги

За област Сливен годишен отчет в НСИ са представили 2 687 предприятия от сектора на услугите, или 37.8% от общия брой. През 2018 г. в този сектор са реализирани нетни приходи от продажби за 376 млн. лв. по текущи цени, или 12.3% от отчетените приходи за областта. По текущи цени през 2018 г. в сектора на услугите е произведена продукция в размер на 368 млн. лв., или 16.7% от общата за областта. В сектора на услугите работят 8 996 лица, или 24.8% от общия брой на заетите в нефинансовите предприятия за областта. Секторът на услугите приключва 2018 г. с положителен финансов резултат от 71 млн. лева.