Съдия Слав Бакалов встъпи в длъжност за втори мандат като председател на административен съд Сливен

Днес на официална церемония във Върховния административен съд, съдия Слав Бакалов встъпи в длъжност „Административен ръководител – Председател на Административен съд“ за своя втори мандат. Акта за встъпване бе подписан от Председателя на ВАС Георги Чолаков и съдия Слав Бакалов.

Съдийската колегия на Висшия съдебен съвет единодушно избра съдия Слав Бакалов за административен ръководител за втори мандат по време на свое заседание проведено на 07.06.2022 г. Членовете на колегията изтъкнаха неговите  професионални и нравствени качества, показаното уважение към колектива на Административен съд – Сливен, представената концепция с ясно дефинирани цели за развитие на качествено и срочно правораздаване. Съдия Бакалов получи и пълна подкрепа от колегите си от Административен съд Сливен по време на Общото събрание на съдиите, което предшества избора му.

Съдия Слав Бакалов е с ранг „съдия във ВКС/ВАС“ и има над 28 г. юридически стаж, от които над 17 г. в органите на съдебната власт като съдия. От момента на създаване на административните съдилища през 2007 г., той заема длъжността „Заместник Председател“ в Административен съд – Сливен, а от  24 април 2017 г. е Председател на Административен съд Сливен.

Като приоритет в работата си като административен ръководител съдия Бакалов поставя надграждане на постигнатото през изминалия мандат, а именно: утвърждаване на Административен съд – Сливен, като гарант за върховенството на закона чрез качествено правосъдие и европейски стандарти на правоприлагане; качествено решаване на образуваните в съда дела в законоустановените срокове; качествено и своевременно съдебно-административно обслужване на гражданите, запазване на създадената отлична организация на работа и сплотеност на колектива в Административен съд – Сливен, и  засилване на информираността на обществото за неговите добри постижения в областта на административното правосъдие.