С близо 10% се е увеличила заплатата в Сливенско

Обобщените резултати от годишния отчет по труда за 2018 г., на стопанските субекти от финансовия и нефинансовия сектор в област Сливен сочат, че средногодишният брой наети лица по трудово и служебно правоотношение е 38 673, което представлява 1.7% от общият брой наети в страната. В сравнение с 2017 г. броят на наетите намалява с 539 души или с 1.4%. Това сочат данни на НСИ.

Намаление се наблюдава в 13 от общо 19 икономически дейности, като най-голямо е в „Създаване и разпространение на информация и творчески продукти; далекосъобщения“ (21.1%), „Административни и спомагателни дейности“ (5.7%), „Финансови и застрахователни дейности“ (5.2%). Увеличение на наетите е регистрирано в шест икономически дейности – като най-значимо е в „Операции с недвижими имоти“ със 76.8%.

В структурата по икономически дейности най-голям е относителният дял на наетите по трудово и служебно правоотношение в дейностите „Преработваща промишленост“ и „Търговия; ремонт на автомобили и мотоциклети“, съответно 32.1% и 14.2%. По брой на наети лица по трудово и служебно правоотношение през 2018 г. областта заема 16 място сред 28-те области в сраната. Най-голям е броят на наетите в област София (столица) – 751.1 хил., а най-малък в област Видин – 16.5 хиляди.

В област Сливен средната брутна годишна работна заплата за 2018 г. е 10 005 лв., при 13 755 лв. средно за сраната.

По размер на средната работна заплата за 2018 г. област Сливен заема 23-то място сред 28-те области в сраната. С най-висока средна заплата е област София (столица) – 19 026 лв., а с най-ниска област Благоевград – 9 024 лева.

През 2018 г. средната годишна брутна заплата в област Сливен се увеличава спрямо 2017 г. с 9.8%. Икономическите дейности при който е регистрирано най-голямо увеличение са „Операции с недвижими имоти“ (34.2%), „Строителство“ (19.4%) и „Образование“ (13.2%). Намаление се наблюдава в сектор „Административни и спомагателни дейности“ с 8.1%.