С 32 гласа „за“ местният парламент прие актуализацията на общинския бюджет

С 32 гласа „за“ беше приета актуализацията на общинския бюджет на днешното редовно заседание на Общински съвет-Сливен. В тази връзка кметът Стефан Радев заяви, че изменението във финансовите параметри на бюджета е първото от сериозните, които предстоят оттук нататък.

„Тепърва ще отчитаме ефектите във всеки един аспект, свързани със световната пандемия от разпространението на коронавирус“, каза кметът Радев. Той отчете сериозен спад на приходната и разходната част на общинските финанси, свързан със сложната обстановка в момента. По думите му промяната е  свързана и с осигуряването на допълнителни средства за ремонт и поддръжка на уличната мрежа и гробищни паркове в някои населени места, осигуряване на допълнителен инвентар в част от социалните центрове в града и други плащания.

На днешната сесия беше приета и бюджетната прогноза за периода 2021-2023 г. на постъпленията от местни приходи и разходите за местни дейности на Общината.

Подкрепа получиха и внесените от кмета Стефан Радев предложения, касещи предприетите от Община Сливен икономически мерки, с цел намаляване
последствията от разпространението на коронавируса. Едното е свързано освобождаване от заплащане на наемни вноски за периода от 13.03.2020 г. до края на извънредното положение на наематели на обекти в учебни заведения, детски градини и детски ясли; наематели на барове, ресторанти, заведения за бързо обслужване, питейни заведения, кафе сладкарници; наематели на спортни, културно-развлекателни и научни обекти. За същия период се освобождават от плащане на наеми и  ползвателите на общински имоти за търговия и „тротоарно право“ за заведенията за хранене и развлечение, както  и ползвателите на търговските маси на Общинския пазар за дните, през които е бил затворен. На предплатилите, сумите ще бъдат приспаднати от последващо плащане. Другото предложение касае отпадането на плащания за „Синя зона“ до края на извънредното положение.
Общинските съветници гласуваха и отчетите за 2019 г. на Програмите за
опазване на околната среда и за управление на отпадъците на територията на
община Сливен; отчетите за дейността на Общинския съвет по наркотични вещества, на Общински фонд „Култура“ и доклад за изпълнението на програмата за развитие на читалищата от общината за 2019 г.

В хода на сесията беше дадено съгласие Общината да кандидатства с проектно предложение по процедура „Интегрирани действия за устойчиво развитие“ по ОП „Развитие на човешките ресурси“ 2014-2020. Дейностите в проекта са свързани с 2 нови услуги в общността –  Център за временно настаняване на бездомни лица, с капацитет 20 места и Кризисен център за жертви на домашно насилие със същия капацитет. Изграждането и оборудването им е включено в Инвестиционната програма на Община Сливен.

По време на днешното заседание беше разгледана и гласувана Програмата за отпускане на стипендии и финансово стимулиране на деца и младежи за 2020 г.

Общо 56 бяха точките в предварителния дневен ред плюс една допълнителна, свързана с прехвърлянето на два от язовирите, общинска собственост – „Злати войвода 3“ и „Злати Войвода 4“ на държавата за стопанисване и управление. По тази точка кметът Стефан Радев поясни, че стопанисването на горепосочените  язовири изисква значителен финансов ресурс, който в момента ще затрудни допълнително Общината. Той подчерта, че в това отношение държавата като бъдещ стопанин е със значително по голям ресурс и ще извършва ефективна поддръжка, както и ще минимизира и риска от наводнения с последици за здравето и живота на хората.

Общинските съветници и днес гласуваха разпоредителни сделки с общинска жилищна собственост, одобряване на подробни устройствени планове, прекратяване на собственост и отпускане на финансови помощи и средства на граждани.